Zaans Peil: Zelfs een kritische columnist vindt wel eens zonder zorgvuldig zoeken spijkers op laag water

16 june 2016
Zaandam

Door Nico van den Broek

Volgens de officiële procedure moet het namelijk als volgt: Sollicitanten richten de sollicitatiebrief formeel aan de HM de Koningin en sturen de brief en het CV feitelijk naar de Commissaris van de Koning (CvdK). De CvdM gaat vervolgens informatie over de kandidaten inwinnen en vormt zich een beeld van hun geschiktheid. Hierin betrekt de CvdK o.a. de functie-eisen, gerelateerd aan het profiel van de gemeente. De CvdK maakt een selectie van kandidaten, die vervolgens wordt voorgelegd aan de vertrouwenscommissie.

De vertrouwenscommissie voert dan gesprekken met de door de CvdK geselecteerde personen. De vertrouwenscommissie kan besluiten eventueel ook met andere sollicitanten (die op de voorgeschreven wijze hebben gesolliciteerd) een gesprek te voeren. De vertrouwenscommissie heeft als opdracht uiteindelijk een voordracht aan de raad te doen die uiteindelijk beslist. De zittende burgemeester speelt in dit geheel dus helemaal geen rol. De handelwijze van mevrouw Faber verbaasde mij dan ook bijzonder.

Ik heb het probleem daarom voorgelegd aan de Provincie. Van de woordvoerder van de CvdK kreeg ik het volgende duidelijke antwoord. "Een vast onderdeel in de benoemingsprocedure voor burgemeesters is dat er (in principe) over kandidaten die gesolliciteerd hebben, door de commissaris van de Koning inlichtingen worden ingewonnen bij de burgemeester van de woonplaats van de sollicitant (sollicitanten uit Noord-Holland) dan wel bij de ambtgenoten (rest van Nederland).

Nadat de termijn gesloten is, ontvangen de sollicitanten via de CvdK informatie van de gemeente. Indien een ambtgenoot de betreffende kandidaat niet kent, dan verstrekt de burgemeester van de woonplaats van de sollicitant de gevraagde inlichtingen. De betreffende burgemeester of ambtgenoot heeft indien nodig een gesprek met de sollicitant. De bestuursorganen zijn verplicht de gevraagde inlichtingen te verstrekken. "

Ook worden er onder meer justitiële inlichtingen ingewonnen. Deze justitiële gegevens zullen worden opgevraagd, nadat de kandidaat hiervoor toestemming heeft verleend. De Commissaris van de Koning wint referenties slechts in met toestemming van de sollicitant, die hiervoor referenten aandraagt. De Commissaris van de Koning stelt eventuele ten behoeve van de vertrouwenscommissie ingewonnen referenties ter beschikking van de vertrouwenscommissie, tenzij de betreffende sollicitant heeft laten weten daar bezwaar tegen te hebben."

Mijn conclusie was dus onjuist. Er valt mevrouw Faber niets te verwijten. Daarvoor mijn verontschuldigingen. En nu nog maar afwachten wie onze nieuwe burgemeester wordt.

Nadenkend over waarom ik eigenlijk automatisch de burgemeester verdacht van verkeerd handelen in deze, kwam ik tot de conclusie dat vooringenomenheid hieraan ten grondslag moest liggen. Deze vooringenomenheid is mede opgebouwd door het vaak arrogante en autoritaire optreden van de burgemeester in het verleden.