Zaans Peil: Domheid en leugens in top gemeente Zaanstad

09 april 2013
Zaandam

Onlangs ben ik er bij toeval achter gekomen dat een wethouder en griffier geprobeerd hebben een rechtszaak in een bepaalde richting te sturen. Het betreft hier de zaak over het optreden van Joke Kaviaar tijdens een raadsvergadering van 17 februari 2011. Ik werd hier op geattendeerd omdat ik bij een kennis op de leestafel het Volkskrant Magazine van 15 september 2012 onder ogen kreeg, waarin een uitgebreid verhaal over die zaak stond.

Kaviaar had tijdens een raadsvergadering op de publieke tribune gezeten met een spandoek om te protesteren tegen het onmenselijk gebruik van de bajesboten dat door haar en vele anderen in Zaanstad werd verfoeid. Wat bij mij bleef hangen na het lezen van het artikel, was de opmerking van Joke Kaviaar dat wethouder Jeroen Olthof en griffier Lia Randsdorp hadden gelogen bij de rechter.

Zij hadden namelijk verklaard dat Kaviaar in de raadszaal had zitten roepen en schreeuwen en geen gehoor had gegeven aan een vordering de zaal te verlaten. Kaviaar kon dat gemakkelijk en aantoonbaar ontkennen omdat raadsvergaderingen op video worden opgenomen, waardoor controle van de gang van zaken achteraf mogelijk is.

De medewerkers van de gemeente, die in de rechtszaal getuigden, Olthof, Randsdorp en beveiliger Kruithof weten dat en daarom is het des te opmerkelijker en onbegrijpelijker dat zij onjuiste verklaringen afleggen. Het wordt echter kwalijk dat hier bij de gemeente verder niet tegen wordt opgetreden.

De burgemeester, die zegt dat integriteit bij haar bovenaan staat en zelf niet bij de vergadering aanwezig was, had tijdens en zeker na de rechtszaak van zich moeten laten horen. Ze was op de hoogte van de verklaringen en ze had ongetwijfeld ook de video bekeken. De uitspraak van de rechter, het seponeren van de zaak omdat niet voldoende materiaal voor een veroordeling voor handen was, is ook de burgemeester als hoofd van de gemeente, aan te rekenen.

Naar aanleiding van de beschuldiging van Kaviaar van het doen van valse aangifte door topmedewerkers van de gemeente Zaanstad, ben ik erin gedoken en heb links en rechts informatie verzameld. Op basis van die documenten, kreeg ik sterk het vermoeden dat de verklaringen van de medewerkers van de gemeente voor de rechtszaak op elkaar waren afgestemd.

Nu is dat op zich niet ongebruikelijk. Maar het wordt verwerpelijk als er voor de rechter onjuiste informatie wordt verstrekt. Dan terug naar de gebeurtenis waar het om draait, de raadsvergadering van 17 februari 2011.

Nergens op gebaseerd

De voorzitter van de bewuste vergadering was bij afwezigheid van de burgemeester ROSA-fractievoorzitter Ruud Pauw. Het officiële verslag van die vergadering vermeldt het volgende: "De vergadering wordt geschorst van 20.10 uur tot 20.15 uur, omdat er twee actievoerders binnenkomen met een spandoek waarop staat: 'Schoon schip 5-9-11. Trossen los!'. De actievoerders worden door de bodes naar buiten gebracht.

Nergens in het verslag staat dat de voorzitter de actievoerders gevorderd zou hebben de zaal te verlaten. Het eigenhandig optreden van de bodes is dus nergens op gebaseerd.

'Deze affaire leidde tenslotte tot een rechtszaak tegen Joke Kaviaar na aangiftes van Olthof, Randsdorp en Kruithof. Tijdens de zitting verweert Kaviaar zich tegen de opmerkingen van Olthof en Randsdorp, dat er was geroepen en geschreeuwd. Ze zei: "Dat is niet waar. Als er een verstoring was, kwam dat door ons te verwijderen. "

De meest uitgebreide verklaring die aan de orde kwam tijdens de rechtszaak was die van gemeentebeveiliger Kruithof. Hij zei dat de voorzitter Kaviaar een aantal maal heeft gezegd de zaal te verlaten. Kruithof zelf zou dat ook drie maal hebben gedaan. Kaviaar distantieert zich hiervan in de rechtszaal en meldt dat de voorzitter hen alleen had gevraagd het spandoek op te rollen: "We aarzelden nog wat we zouden doen, want we dachten dat dat wel zou mogen, vrijheid van meningsuiting."

Het volgende moment werd Kaviaar door de gemeentebeveiliger opgetild en naar de lobby gebracht waar hij haar in bedwang hield door bovenop haar te gaan zitten. De verklaring van beveiliger Kruithof kun je eigenlijk niet serieus nemen. In het proces-verbaal van zijn aangifte zegt hij: De burgemeester heeft vervolgens het tweetal gevorderd de zaal te verlaten. Hier werd geen gehoor aan gegeven. Ik heb het tweetal daarna nog drie keer gevorderd de zaal te verlaten. Ook hier werd geen gehoor aan gegeven."

Fysiek

De betrouwbaarheid van de verklaring van Kruithof loopt al gevaar als hij zegt de burgemeester heeft gevorderd. De burgemeester was die avond niet aanwezig en daarom nam Pauw het voorzitterschap waar. Kruithof heeft de opmerking echter nodig om op papier te rechtvaardigen dat hij fysiek was opgetreden tegen Kaviaar.

Zelf zegt hij daarover in zijn aangifte: "Samen met een aantal raadslieden heb ik de man uit de zaal weten te duwen. De vrouw heb ik opgetild en de zaal uitgedragen. In de lobby ben ik op haar gaan zitten om haar onder bedwang te kunnen houden." Tegen die, inderdaad wat rigoureuze handelwijze heeft Kaviaar later geklaagd bij de ombudsman waar ze ook een klacht indiende over het feit dat de politie Zaanstreek-Waterland jegens haar op een onjuiste wijze uitvoering geeft aan het beleid met betrekking tot veelplegers. Daardoor voelt zij zich als activiste door de politie geïntimideerd, gecriminaliseerd en lastiggevallen.

Tevens klaagt zij erover dat zij bij de inzage van haar politiegegevens op 2 februari 2010 niet zelf de op haar betrekking hebbende gegevens uit het basisvoorzieningensysteem heeft kunnen lezen, maar dat deze haar werden voorgelezen. In een uitgebreid rapport geeft de ombudsman zijn mening over de klacht. Op de website van de ombudsman is dat rapport te zien.

Onder meer concludeert de ombudsman dat de wijze waarop het regionale politiekorps Zaanstreek-Waterland aan de regeling voor veelplegers voor verzoekster uitvoering heeft gegeven ,- niet professioneel is geweest, - zoals ook door de korpsbeheerder (burgemeester Faber) is erkend. Het vereiste van professionaliteit houdt in dat ambtenaren met een bijzondere training of opleiding jegens burgers overeenkomstig de standaarden van hun beroepsgroep handelen.

De onderzochte gedraging is niet behoorlijk, concludeert de nationale ombudsman in zijn rapport

Niet behoorlijk

In zijn rapport geeft de ombudsman de gemeente Zaanstad nog meer flinke oorvijgen. Dat is voor de burgemeester als korpschef toch pijnlijk. Hij concludeert onder meer: "De wijze waarop het regionale politiekorps Zaanstreek-Waterland aan de regeling voor verzoekster uitvoering heeft gegeven is - zoals ook door de korpsbeheerder is erkend - niet professioneel geweest. zoals hierboven al vermeld.

Wat ik, Nico van den Broek, nog veel kwalijker vind, is dat belangrijke medewerkers van de gemeente Zaanstad, een wethouder en de raadsgriffier bij de rechtbank hebben zitten liegen, terwijl ze wisten dat dat gemakkelijk aantoonbaar was. En dat is natuurlijk behalve niet integer ook nog erg dom.

De gemeenteraadsvergaderingen worden, zoals reeds vermeld, opgenomen zodat ze reproduceerbaar zijn. De advocaat van Joke Kaviaar had de vergadering vastgelegd op zijn laptop en toonde die aan de rechter tijdens de rechtszaak. Toen werd na getuigenverklaringen van de beveiliger, wethouder/locoburgemeester en griffier duidelijk dat Kaviaar en haar metgezellen inderdaad niet hadden geschreeuwd en werden de verklaringen van Kruithof, Olthof en Randsdorp volledig onderuit gehaald, waarna de zaak werd geseponeerd in verband met het niet aantoonbaar zijn van een misdrijf/overtreding.

De zoveelste justitiële flater van de gemeente Zaanstad, vooral ook omdat feitelijk de vloer werd aangeveegd met belangrijke medewerkers. De advocaat van Kaviaar, de heer Kuyp, reageert na de onware verklaringen adequaat. Hij stelt: "Nu de getuigenverklaringen van de beveiliger, wethouder/locoburgemeester en griffier op het meest essentiële onderdeel evident onjuist zijn, moet cliënt worden vrijgesproken. Deze gedachte wordt gevolgd door de Officier van Justitie die de eis intrekt en vrijspraak vraagt."

Hoorstom

In het proces-verbaal van de verklaring van griffier Randsdorp staat ook iets merkwaardigs. Nu we weten dat er niet is geschreeuwd of geroepen, is het wel merkwaardig dat Randsdorp die blijkbaar alhorend is, verklaart, zoals in het desbetreffende proces-verbaal staat opgetekend: "Nadat ze het spandoek hadden uitgerold, begonnen ze met schreeuwen. Ik heb hier echter niet naar geluisterd, maar ik hoorde wel iets van "Schandplek voor Zaanstad" of woorden van gelijke strekking. Het is toch een wonder dat terwijl je niet luistert, je teksten hoort die niet geroepen zijn. Die gave of afwijking, of hoe je het ook wilt noemen, zou ik in lijn met het bekende begrip doofstom hoorstom willen noemen. Ze gebruikt de gave namelijk voor een gemakkelijk te achterhalen valse verklaring. En dat is stom, oerstom.

Behalve de Volkskrant heeft ook het landelijke dagblad Trouw aandacht aan deze zaak besteed. Niet bepaald een goed voorbeeld van Zaanstad-promotie, mevrouw Faber..

Struisvogelpolitiek

Volgens goed journalistiek gebruik heb ik de gemeente de mogelijkheid geboden voor een wederwoord. Ik heb ze het artikel tijdig vooraf toegestuurd met de volgende mail: "Bijgaand stuur ik je de column voor volgende week. Het zou kunnen dat jullie hierop willen reageren. Die reactie kan ik dan desgewenst samen met het artikel plaatsen. Inhoudelijk ga ik de tekst niet veranderen, want de informatie is gebaseerd op officiële documenten, zoals verslagen en processen-verbaal. Wil ik de reactie nog kunnen verwerken dan moet ik die wel dinsdag uiterlijk 11.00 uur hebben.'

Het resultaat was, zoals u wellicht vermoedt, gezien de reputatie van Zaanstad op het terrein van antwoorden op verzoeken, als volgt, geen reactie. Dus de bekende struisvogelpolitiek. Dat is toch wel heel teleurstellend. Een gemeente van 150.000 inwoners met de daarbij horende hoge salarissen kan een gedrag als hierboven beschreven toch niet negeren en onbestraft laten. Dat is een heel slecht voorbeeld. Daar zou de commissaris van de Koningin toch tegen op moeten treden of de gemeenteraad moet actie ondernemen. Als je hier niet tegen optreedt, waar moet je dan nog wel handhaven. Mensen bekeuren voor verkeerd parkeren, auto of fiets, wordt dan een lachertje.