Politiek spreekt zich uit over spoorknelpunt

08 may 2013
Castricum

D66 kiest voor niets doen bij spoordiscussie!

Al sinds ProRail aankondigde de treinen met een metrodienstregeling op het traject Alkmaar - Amsterdam te laten rijden is er een discussie ontstaan over het 'spoorknelpunt'. De overweg bij de Beverwijkerstraatweg zou, volgens de eerste signalen, drie kwartier per uur dicht zijn, een groot probleem. Meteen werd er gezocht naar een oplossing voor het probleem, en zijn verschillende varianten uitgewerkt. Tunnels, nieuwe wegen en de aloude randwegen werden als oplossing voor het knelpunt uitgewerkt en aan de inwoners voorgelegd.

Voor D66 bleek al snel dat er hard gezocht werd naar een oplossing, maar dat eigenlijk niemand precies wist welk probleem er precies opgelost moest worden. Voor D66 een reden om steeds als oplossingsvariant 'niets doen' mee te nemen in de onderzoeken. Door te onderzoeken wat er gebeurt als er niets gedaan wordt, kun je goed zien wat het probleem eigenlijk is. En een probleem blijkt er eigenlijk nauwelijks te zijn: iets langere wachttijden op de drukste momenten van de dag en een kleine toename van overlast door stationair draaiende automotoren. Volgens D66 geen probleem om met miljoenenverslindende 'oplossingen' aan te pakken. Helemaal nu door de gedane onderzoeken duidelijk is geworden dat alle oplossingsvarianten tot gevolg hebben dat het verkeer niet voor de spoorwegovergang, maar midden in het dorp stil komt te staan.

Geen van de oplossingen kost minder dan een paar miljoen, geld dat de gemeente Castricum niet op de plank heeft liggen. Met een bezuinigingsopgave van vele miljoenen voor de boeg en het einde daarvan nog niet in zicht vindt D66 het oplossen van het 'spoorknelpunt' onverantwoord. De wens van wethouder Meijer om de oplossing volledig te laten betalen door andere partijen (het Rijk, de provincie, ProRail) vindt D66 een naïeve gedachte.

De randwegvarianten zijn om nog meer redenen onwenselijk. Het zijn de duurste varianten (tientallen miljoenen), lopen dwars door natuur, dwars door cultuurhistorie, dwars door archeologie. Maatschappelijk ongewenst en verkeerskundig bieden ze geen enkele verlichting voor de verkeersstromen in het dorp.

Voor D66 genoeg redenen om op dit moment zeggen: niets doen. Pas op de plaats in de spoordiscussie. D66 pleit er alleen wel voor om de totale verkeerssituatie in Castricum door te lichten. Niet aan de hand van één spoorwegovergang, maar aan de hand van een totaalvisie voor het verkeer in en rond Castricum.

Marcel Steeman

Fractieleider De VVD-Castricum kiest niet voor randweg of tunnel!

Na bestudering van de beschikbare relevante rapportages/onderzoeken, inzake het knelpunt overgang Beverwijkerstraatweg, heeft de VVD-Castricum het volgende besluit genomen:

a. er is geen maatschappelijk onaanvaardbaar knelpunt, inzake de doorstroming of de bereikbaarheid bij de spoorwegovergang voor de kern Castricum; b. er is derhalve geen aanleiding om een keuze te maken voor het aanleggen van een randweg dan wel een tunnel; c. te kiezen voor de nul-variant, dus geen randweg of tunnel.

De VVD-overwegingen: a. De invoering van de metrodienstregeling bij de Nederlandse Spoorwegen zou een negatief effect hebben op de doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van Castricum. De overgang Beverwijkerstraatweg zou ca. 50 minuten in het uur gesloten zijn - volgens onderzoek in 2020 is dat 'slechts' 24 minuten. b. De wachttijd bij de overweg bedraagt thans 1,38 minuten - volgens onderzoek in 2020 is dat 2,57 minuten. c. De luchtkwaliteit en geluidshinder zou als gevolg van het wegverkeer verder verslechteren. Uit onderzoeken blijkt dat de geluidshinder bij de aanleg van een randweg enigszins daalt en dat er bij het aanleggen van een tunnel er slechts een kleine daling is. En dat de luchtkwaliteit bij alle varianten, ook nul-variant, de waarden van stikstofdioxide en fijn stof, ruim onder de grenswaarden blijven.

In ons Verkiezingsprogramma 2010-2014 staat bij het Onderdeel 'Verkeer en Vervoer' dat de VVD voorstander is van ondertunneling van het spoor, om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te bevorderen. Wij hanteren het motto 'Afspraak is afspraak' en 'Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen'. Gezien de resultaten van de thans in 2013 voorliggende rapportages en onderzoeken, die in 2010 ons niet bekend waren, zijn wij van mening dat vanwege voortschrijdend inzicht het thans beschikbaar zijn van meer specifieke 'positieve' informatie wij voor onze Castricumse kiezers/burgers een wel overwogen en juist besluit hebben genomen, nl. niet te kiezen voor het aanleggen van een randweg dan wel een tunnel.

Met onze keus voor de nul-variant valt niet te ontkennen, dat de gemeente Castricum een miljoenen investering wordt bespaard. Elke andere variant zou een zware wissel voor de begroting hebben opgeleverd en een grote aanslag op onze financiële positie. Van de VVD kan u verwachten, dat wij met belangstelling de uitkomsten van de second-opiniononderzoeken rondom het knelpunt Beverwijkerstraatweg en de daaraan gekoppelde verkeerssituatie in de kern Castricum zorgvuldig zullen afwegen. Wij zullen, naar aanleiding van de onderzoeksresultaten, zo nodig aandringen op aanvullende maatregelen om de doorstroming in de kern Castricum te verbeteren.

Rob Dekker

Steunfractielid VVD Castricum