Lezers over het spoorknelpunt

04 april 2013
Castricum

Weidevogels weg?

Met ontzetting volgen wij de publicaties en informatieavonden omtrent het vermeende spoorwegknelpunt.

Een van de mogelijke oplossingen is kennelijk nog steeds een zuidoostelijke randweg. Dit heeft enorme negatieve gevolgen voor de weidevogels die nu nog broeden in de weilanden onmiddellijk grenzend aan de bebouwing van Castricum.

Castricum staat nog steeds bekend als een agrarische gemeente. Waar maak je nog mee dat je al wandelend door het Hendriksveld of komend vanuit de Doodweg /Breedeweg zomaar in het buitengebied bent waar agrarische activiteiten te zien zijn, koeien en schapen in de wei grazen, en kievit en grutto buitelend en zingend het buitenleven verrijken?

Dit alles zal door een randweg tot het verleden behoren. Er verdwijnt veel weidevogelland en erger nog: waarschijnlijk zien twee of drie van onze zes nog overgebleven veehouders zich genoodzaakt hun bedrijf te beƫindigen. De randweg gaat namelijk dwars door hun kavelpercelen. Zonder boeren geen weidevogels!

Is dit in het algemeen belang van de plaats Castricum? Wij vinden pertinent van niet.

Het was in het algemeen belang dat er wat weiland verloren ging door de aanleg van een aantal fietspaden ten behoeve van de aanfietsroute naar onze twee middelbare scholen, waar Castricum een streekfunctie voor vervuld. Zo kunnen onze kinderen nu en later veilig naar school.

Deze randweg dient geen algemeen belang, aanleg is extreem duur, om maar niet te spreken over het onderhoud daarna, en trekt alleen maar meer verkeer aan van buiten ons dorp.

Randweg betekent: weg boeren, weg weidevogels. Dus weg met die weg! Er zijn beslist andere oplossingen, zo die al nodig zijn?

Weidevogelbeschermingsgroep

Castricum

Gaan de kosten uit de hand lopen?

De informatieavond van maandag 12 maart geeft mij als inwoner van Castricum een onbehagelijk gevoel. De kosten om het verkeersknelpunt Beverwijkerstraatweg op te lossen staan mijns inziens niet in verhouding tot het probleem.

In 2008 heeft de gemeenteraad onderkend dat de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg een groeiend knelpunt vormt in de verkeersstructuur van Castricum. In oktober 2009 heeft de eerste bestuurlijke conferentie plaatsgevonden. Sindsdien zijn er diverse geldverslindende rapporten verschenen met vrijblijvende aannames. Vele varianten hebben de revue gepasseerd. Uiteindelijk zijn er drie varianten en de nietsdoen-variant overgebleven. Een van deze varianten is een zuidoostelijke randweg.

Hoe maak je van de verkeerssituatie in onze gemeente een chaos? Los zonodig het probleem op in de omgeving van het station, de kosten zijn hier tussen de ? 24 - 28 miljoen. Hier ligt toch het probleem?! Waar de zuidoostelijke randweg zou komen te liggen is nog zeer onduidelijk en moet nog nader worden uitgewerkt. Toch is de raming van de kosten al gemaakt. Met welk bedrag zal dit budget worden overschreden? Hoe kan er zo kortzichtig worden gedacht? Ja, want uiteindelijk gaat de inwoner van Castricum het gelag betalen.

Tijdens de informatieavond van 12 maart is wel duidelijk geworden dat de inwoners van Castricum zeer sceptisch staan tegenover deze plannen. Een randweg van ? 46 miljoen is geen oplossing. De gemeente heeft zelf geen geld, en wil een 100 procent financiering door derden (EU, rijk en provincie). Verder komen de jaarlijkse exploitatiekosten hier nog bij, waar zelfs nu nog over nagedacht moet worden.

Alle negatieve aspecten van een randweg zijn inmiddels bij een ieder wel bekend (het landschap, bereikbaarheid ondernemers, veiligheid schoolgaande kinderen). Verder vraag ik mij af of er over 15 jaar, rekening houdend met onze vergrijzing, thuiswerken via internet en alle andere economische veranderingen, nog wel een knelpunt is?

Ik wens B&W in haar conclusie en voorstel aan de raad veel wijsheid.

K. Trapman