Uitbreiding Leo Kannerschool lijkt er te komen

11 may 2012
Oegstgeest

Het gebouw aan de Hazenboslaan is berekend op 176 leerlingen, maar in augustus zullen er 232 kinderen naar deze school gaan. Daarom moet voor minimaal 56 kinderen extra ruimte gevonden worden. Vanaf het jaar 2013 stijgt het leerlingenaantal verder door naar minimaal 250. Het in gebruik nemen van extra behuizing, lijkt dus onvermijdelijk.

Tijdens de vergadering van de commissie Bestuur hield Bart Bruyns, lid van het College van Bestuur van de Leo Kanner Onderwijsgroep, een vurig pleidooi. Hij liet weten dat ook de school zich zorgen maakt over de almaar voortdurende groei van het aantal leerlingen. Een groei die de gemeente tot steeds meer kosten noopt. 'We voeren een strengere selectie uit bij onze leerlingen en bekijken of ze echt op onze school zijn aangewezen. Pas dan mogen ze komen. Formeel mogen we de leerlingen op school houden tot ze twintig jaar worden, maar we hebben een beleid ingesteld dat ze met 18 jaar van onze school gaan. Op deze manier willen we de groei van het aantal leerlingen binnen de perken houden.'

Commissielid A. de Rotte (VVD) wilde niet dat het financiële risico voor extra investeringen bij de gemeente wordt neergelegd. 'We zijn een kleine gemeente met hoge lasten en kunnen niet continue regionale taken op ons nemen.' Als toch besloten wordt tot het inzetten van de extra gebouwen, dan pleitte De Rotte ervoor om het schoolterrein over een aantal jaren (als het leerlingenaantal is ingekrompen) te benutten om er huizen te bouwen. Zijn collega G. Kruidhof (PrO) vond de uitbreiding noodzakelijk: 'Het ligt dicht bij de Leo Kannerschool en als die uitbreiding er niet komt, zitten de kinderen thuis. Dat moet je niet willen. Bovendien krijgen we extra geld via het gemeentefonds; we doen deze investering echt niet alleen.' CDA-commissielid E. van Blitterswijk twijfelde nog: 'We kunnen niet om de zoveel jaar een enorme investering doen.'

Wethouder Van Oortmerssen wees de politici erop dat de gemeente 'een huisvestende taak heeft voor deze autistische kinderen. Maar het kost wel ontzettend veel geld.' Ze is van plan om naar de staatssecretaris voor onderwijs te gaan en om meer geld te vragen.' Wethouder Tönjann zag een lichtpuntje voor de investeringen; die zouden zichzelf kunnen terugbetalen: 'Het gebouw staat op 3.600 m2. Ook al gebruik je dat maar voor vijf jaar, dan nog is de verkoop van de grond hoger dan de kosten voor het realiseren van het schoolgebouw. Het beschikbaar stellen van het gebouw en de voormalige dienstwoning is vanuit financieel oogpunt de beste oplossing. Op het moment dat deze locatie niet meer nodig is voor onderwijsdoeleinden, gaan we het voor andere doeleinden gebruiken.'