College investeert in educatie

23 november 2011
Bergen NH

Het totale kunst- en cultuurbudget bedraagt 1.450.000 euro per jaar. Hiervan ontvangen de drie bibliotheekvestigingen gezamenlijk, jaarlijks, bijna 800.000 euro. Er wordt eenmalig 30.000 euro extra beschikbaar gemaakt voor het bevorderen van de kunst- en cultuureducatie. Dit is nodig om samen met lokale kunstenaars, inwoners en het onderwijs een tijdelijk kunstwerk in de openbare ruimte te realiseren. Voor kunst- en cultuurevenementen is een budget beschikbaar van gemiddeld 40.000 euro per jaar. Vertegenwoordigers van alle kunstdisciplines kunnen een subsidie aanvragen uit dit budget.

Nieuw-Kranenburg

Een van de omvangrijkste ontwikkelingen op het gebied van cultuur is het samengaan van een aantal culturele instellingen in Nieuw-Kranenburg (Kranenburgh, Sterkenhuis, Kunstuitleen, KCB). Het centrum biedt tentoonstellingen en exposities, een auditorium, een museumwinkel en museumcafé, ruimte voor kunstenaarsverenigingen en een aparte ruimte voor cultuureducatie. Het centrum gaat op termijn een spilfunctie vervullen in onze gemeente door onder andere aanbod van cultuureducatieve activiteiten en behalve het versterken van de culturele instellingen in de drie kernen ook samenwerking zoeken op regionaal niveau. Nieuw Kranenburg ontvangt jaarlijks 500.000 euro subsidie. In 2013 opent het centrum voor kunst, cultuur en natuur haar deuren.

Kunst in de klas

De gemeente ondersteunt het onderwijs bij het maken van een cultuureducatief programma zodat alle basisschoolleerlingen jaarlijks een tentoonstelling, concert of theatervoorstelling kunnen bezoeken. Ook komen er kunstenaars langs in de klas. In 2012 gaat de gemeente samen met het onderwijs en buurtbewoners een kunstproject opzetten om een kunstwerk te realiseren dat in de zomermaanden in de buurten staat.

Nieuw is dat er een budget van 10.000 euro is vrijgemaakt om de initiatieven van amateurgezelschappen, zoals koren, toneelverenigingen maar ook schilderclubs, te ondersteunen. De gemeente ziet de amateurverenigingen als een belangrijke bindende factor binnen de gemeenschap en spreekt met dit initiatief haar waardering hiervoor uit.

Basisaanbod

Tot het basisaanbod aan culturele voorzieningen in de gemeente Bergen behoren: de bibliotheek, Nieuw-Kranenburg, het museum van Egmond, het muziekaanbod van de International Holland Music Sessions, Filmhuis Cinebergen, de Kunst10daagse, cultuureducatie voor basis- en voortgezet onderwijs en muziekonderwijs. Tevens ontvangt een aantal instellingen, waaronder het slotkapel, jaarlijks subsidie.

Bij de beoordeling van subsidieaanvragen wil de gemeente meer gebruik maken van de kennis van het culturele veld. Hiervoor wordt onderzocht of de bestaande Adviescommissie voor Beeldende Kunst kan worden omgevormd tot een adviesorgaan dat meewerkt aan de beoordeling en evaluatie van culturele activiteiten die worden gesubsidieerd.