Wethouder Raat: 'Geen lasten naar de toekomst schuiven'

03 may 2016
Amstelveen

'Zoals we het de afgelopen 50 jaar hebben gedaan, zo kan het niet meer', stelt Raat. 'Tot nu toe hebben we geleefd zoals een huisgezin dat elk jaar het geld dat binnenkomt opmaakt. Nu Amstelveen de grenzen van de groei heeft bereikt en een beheergemeente wordt, moet dat veranderen. We moeten sparen om in de toekomst nieuwe investeringen te kunnen doen en het voorzieningenniveau in stand te kunnen houden.' Hij stelt voor om jaarlijks een substantieel bedrag van 2 á 3 miljoen euro opzij te gaan zetten op een gemeentebegroting van 220 miljoen euro.

Tafelzilver

Raat wil daarmee toekomstige geldproblemen voorkomen. 'Ik wil niet uitgeleverd worden aan snelle jongens in dure pakken aan wie we het tafelzilver moeten verkopen omdat we geld nodig hebben.' Hij doelt daarmee onder meer op de sportvelden en het raadhuis dat de gemeente in eigendom heeft. Verkoop zou veel geld opleveren, maar de gemeente moet dan in geval van bijvoorbeeld verkoop van het raadhuis wel weer kantoorruimte gaan huren en zou daarmee afhankelijk worden van de vastgoedmarkt. 'Op dit moment is dat voor de gemeentelijke financiën niet opportuun' aldus Raat.

De gemeente heeft op dit moment 45 miljoen euro in de algemene reserve (het spaarpotje van de gemeente) zitten. Volgens Raat is dat niet zoveel als het lijkt. 'Het is bijvoorbeeld hoognodig dat de huisvesting van het HWC verbeterd wordt. De gemeentelijke bijdrage hieraan bedraagt al snel 20 miljoen euro. Dan blijft nog maar iets meer dan de helft over. Bovendien hebben we met de gemeenteraad afgesproken dat 15 miljoen euro het 'bestuurlijke minimum' van de algemene reserve is. Dat bedrag willen we minimaal in kas houden om in geval van calamiteiten aan te kunnen spreken om direct maatregelen te kunnen nemen.'

Sparen is volgens Raat geboden om te voorkomen dat de gemeente in de toekomst geld moet lenen om investeringen te kunnen doen. 'Ik wil niet dat de begroting wordt volgeladen met schulden die moeten worden afbetaald waardoor je dan helemaal geen vrij besteedbare ruimte meer overhoudt.'

Verder kijken

Daarom is het volgens hoofd Financiën Jaap Huizenga belangrijk om in de gemeentebegroting verder te kijken dan alleen naar het volgende kalenderjaar. 'We hebben in het college het jaar 2025 als stip op de horizon genomen en gekeken wat er op ons af komt als we alles wat wee nu hebben willen houden. Daarnaast komen nog de grote infrastructurele projecten waarbij het al snel over veel geld gaat. En er moet geld zijn voor uitbreiding van scholen, want Amstelveen is nog steeds een groeiende gemeente. En goede scholen zijn belangrijk voor de aantrekkingskracht van de gemeente.'

Amstelveen betaalde dit soort investeringen voorheen uit de inkomsten van de grondexploitatie (circa 8 miljoen per jaar). Maar nu Amstelveen de grenzen van de groei nadert, droogt deze inkomstenbron op. 'Vandaar dat we in de begroting onder de streep overschotten willen creëren'

Raat en Huizenga onderzoeken nu hoe de besparingen opgenomen moeten worden in de gemeentebegroting. 'Ik ben er geen voorstander van om allemaal potjes met bepaalde etiketten te creëren', stelt Raat. Het gevaar bestaat volgens hem dat het geld uit het ene potje 'verjubeld' wordt omdat het vol zit, terwijl je in een ander potje juist geld tekort komt. 'Ik wil liefst één grote buffer,' stelt Raat. 'Je moet geld niet nodeloos in potjes vastzetten', vult Huizenga aan.

Volgens de twee moet de discussie in de gemeenteraad ook niet gaan over de vraag of een pot geld op komt, maar over de inhoud van het beleid. 'Dat moet leidend zijn, niet het geld.'

De keuze om voortaan geld in de begroting te reserveren voor de toekomst, betekent een kentering in het gevoerde beleid. 'We willen de zaken ook in 2028 op orde hebben. Vandaar dat we een doorkijk naar de lange termijn geven. Het doel is dat we een goed voorzieningenniveau en een lage lastendruk houden. We willen niet de lasten naar de toekomst verschuiven. We zetten daarmee nu de eerste stap in de komende Kadernota die de gemeenteraad in juli bespreekt. Er zijn nu geen fundamentele financiële problemen en je moet het dak repareren als de zon schijnt.'

Eddie de Blieck