'Flora- en faunawet is vrij rigide'

17 july 2013
Amstelveen

'Voornaamste oorzaak van de vertraging van de sloop van de oude Martin Luther Kingschool is de constatering dat in het gebouw twee vleermuizen aanwezig zijn. Op grond van de Flora- en faunawet is deze diersoort strikt beschermd. Dit betekent dat alvorens met de sloop kan worden begonnen aan bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan.'

'Inmiddels staat het gebouw leeg en is mikpunt van vandalisme geworden. Ruiten zijn ingegooid en deuren vernield. Het gevaar van brandstichting is niet denkbeeldig en verspreiding van asbest, wat in kit van de ramen zit en wat bij normaal gebruik geen kwaad kan, is aanwezig. De veiligheid is in het geding en het pand verloedert, wat slecht is voor de buurt. Dit ondanks de plaatsing van bouwhekken rondom het schoolgebouw en het dichten van gevelopeningen.'

'Voor de circa 290 leerlingen en 22 man personeel van de MLK heeft de vertraging van de sloop tot gevolg dat langer dan gedurende het schooljaar 2013-2014 gebruik zal moeten worden gemaakt van twee tijdelijke, op geruime afstand van elkaar gelegen gebouwen. En hoewel er natuurlijk alles aan gedaan is om de tijdelijke huisvesting zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften van het onderwijs, is deze situatie onderwijskundig verre van ideaal. Zeker als deze langere tijd voortduurt.'

'De Flora- en faunawet is voor wat betreft de bescherming van bepaalde diersoorten vrij rigide te noemen. Zo geldt er een verbod op het opzettelijk verontrusten van dieren en het vernielen van vaste rust- of verblijfplaatsen. Een overtreding wordt gezien als een economisch delict, dat bestraft kan worden met boetes. Hiertegenover staat dat een gemeentebestuur verantwoordelijk is voor een goede en veilige leefomgeving voor de inwoners en dat de Martin Luther Kingschool recht heeft op een zo spoedig mogelijk in gebruik te nemen nieuw schoolgebouw.'

'Over een en ander is contact geweest met de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken. Het blijkt dat ook met het verlenen van een spoedontheffing van de desbetreffende wetgeving langere tijd (circa 16 weken) is gemoeid. Een ontheffing wordt overigens alleen verleend in het geval van een dwingende reden van groot openbaar belang.'

'Als bestuurder zie ik mij geconfronteerd met diverse, deels strijdige belangen. Enerzijds dient de Flora- en faunawet gerespecteerd te worden. Anderzijds is er het belang van het zo snel mogelijk beƫindigen van een onveilige situatie rond het te slopen schoolgebouw en natuurlijk het belang van de leerlingen en leerkrachten van de Martin Luther Kingschool bij een zo spoedig mogelijke totstandkoming van de nieuwbouw. Ook hier rust op de gemeente een wettelijke verplichting om goede onderwijshuisvesting aan te bieden. De directeur van de school en ouders hebben mij inmiddels benaderd en meegedeeld dat zij zich ernstig zorgen maken over de situatie.'

'Alles afwegende heb ik gemeend in dit geval het belang van het snel beƫindigen van een onveilige situatie en een spoedige realisatie van de nieuwbouw te moeten laten prevaleren boven het belang van het welzijn van een beschermde diersoort.'

'Inmiddels is dan ook opdracht gegeven tot sloop van het schoolgebouw. Waarschijnlijk zal aanstaande woensdag (vandaag, D.P.) hiermee worden begonnen. Het sloopbedrijf zal zo behoedzaam mogelijk te werk gaan om de vleermuizen te kunnen laten uitvliegen. In de onmiddellijke omgeving zijn vleermuiskasten opgehangen. De komende tijd zullen we verspreid over de gehele gemeente compenserende maatregelen treffen. Zo zullen we op of nabij gemeentelijke gebouwen extra kasten voor vleermuizen plaatsen.'

'Achteraf bezien had een ecologisch onderzoek naar onder meer de aanwezigheid van vleermuizen eerder kunnen worden uitgevoerd. Echter, ook dit had geen garanties opgeleverd voor de afwezigheid van beschermde diersoorten op het moment van de aanvang van de sloop.'