Sjoemelende Amstelveense ambtenaren op straat gezet

07 june 2013
Amstelveen

Bovendien werden rapportages aangepast om het bedrog te verbergen.

Voor drie medewerkers is met onmiddellijke ingang ongevraagd onvoorwaardelijk ontslag bij wijze van straf verleend; twee medewerkers is hangende de onderzoeksfase een ontslag op eigen verzoek verleend; één medewerker is eervol ontslag (met behoud van WW-uitkering) verleend wegens een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie en één medewerker heeft een schriftelijke waarschuwing gekregen en is inmiddels weer werkzaam bij het team; één medewerker is overgeplaatst naar een ander team.

Brief

Dat heeft wethouder Herbert Raat (VVD) bekendgemaakt in een brief aan de gemeenteraad: 'Binnen de afdeling Veiligheid, Kabinet en Handhaving en met name het team Buitenruimte is er de afgelopen periode veel veranderd. Zo zitten we als college onder andere veel dichter op de uitvoering. Voordeel is dat er een duidelijk beeld ontstaat over wat zich op de werkvloer afspeelt. Zoals gebruikelijk kom je dan zaken tegen die goed gaan of beter kunnen. Helaas stuitten we ook op misstanden.'

Hoffman Bedrijfsrecherche

'Na uitvoerig onderzoek (onder meer door observaties van Hoffmann Bedrijfsrecherche in de periode van 28 december 2012 tot 9 februari 2013) is gebleken dat een aantal medewerkers van Team VKH-B werkafspraken niet heeft nageleefd. U kunt hierbij denken aan het niet naleven van werktijden, structureel te laat komen, te lang pauzeren, te vroeg de dienst beëindigen en het aanpassen van rapportages om het voorgaande te verbergen.'

Nauwkeurig traject

'Een periode van schorsing in het belang van de dienst van de betreffende medewerkers volgde. Deze periode is benut om het onderzoek te voltooien en de medewerkers in de gelegenheid te stellen zich te verantwoorden. Om het juridische traject niet in gevaar te brengen was nauwkeurigheid en terughoudendheid van uiterst belang. Door te schuiven binnen het team en extra medewerkers in te huren hebben we het handhavingniveau in deze periode op peil kunnen houden.'

Respect

Raat vervolgt zijn brief: 'Binnen onze organisatie gaan we met respect met elkaar om. Vertrouwen is hierbij onze basis. Als dit bewust en meerdere malen wordt beschaamd kunnen wij niet anders dan strakke sancties nemen. Bij besluiten van 22 mei 2013 hebben wij desbetreffende medewerkers op de hoogte gesteld van de maatregelen die wij tegen hen treffen. Samenvattend:

Bezwaar

'De medewerkers aan wie ontslag is verleend kunnen nog een bezwaar indienen bij de (interne) Bezwaarcommissie en vervolgens naar de rechter stappen. Totdat deze procedure is afgerond is het team aangevuld met gekwalificeerde 'inhuurkrachten'. Er is momenteel dan ook sprake van een 'normale bezetting' waardoor het zomerrooster volgens afspraak wordt uitgevoerd. '