Bijdrage van 100 miljoen aan A9 zou rampspoedig zijn voor Amstelveen

21 february 2013
Amstelveen

,,Een maatschappelijk, sociaal en economische onbegaanbare weg," aldus wethouder Herbert Raat (financiën, VVD) die een doorrekening van de financiële consequenties ,,in hedendaags perspectief" heeft laten maken.

Geïndexeerd moet de gemeente in 2020 120 miljoen euro bijdragen aan de ondertunneling. Een deel (39 miljoen) zou kunnen worden gevonden door de algemene reserve toe te voegen aan de 'bestemmingsreserve A9' van thans 10 miljoen, waarmee dat bedrag, inclusief rente, op 55 miljoen komt. Uit de egalisatie- en overige reserves zou 15 miljoen kunnen worden overgeheveld.

Het stopzetten van het Amstelveense onderwijshuisvestingsprogramma zou 15 miljoen kunnen opleveren, waarmee 85 miljoen van de 120 miljoen zou zijn gedekt. Resteert evenwel een tekort van 35 miljoen voor de ondertunneling van de A9, waarvoor alleen via forse (belasting)ingrepen een dekking zou kunnen worden gevonden. Een heilloze route, in de ogen Raat.

Onderwijs

Naast het volledig stopzetten van het onderwijshuisvestingsprogramma betekent de extra jaarlijkse miljoenenlast dat ,,zeer forse ingrepen noodzakelijk zijn die het hele palet van gemeentelijke taken en dienstverlening zullen treffen."

Dit stelt wethouder Herbert Raat (financiën, VVD) desgevraagd. ,,Met alleen bezuinigingen zul je het echt niet redden. Een significante lastenverzwaring zal moeten worden doorgevoerd. Dit is mogelijk door het inzetten van een (groot) deel van de belastingcapaciteit van 9,6 miljoen per jaar."

Regeerakkoord

Eerder werd namelijk al een lastenverzwaring van 7,5 miljoen structureel uit het regeerakkoord en het overhevelingen van rijkstaken naar de gemeente duidelijk. Afhankelijk van het betalingstempo zou dit een extra jaarlast op de begroting betekenen van 10 tot 12 miljoen euro.

Second opinion

Uit de gebiedsontwikkeling kan volgens de gemeente, daar in gesterkt door een second opinion van de Grondmij, geen aandeel meer worden verwacht. Raat: ,,In Amstelveen is er nog een aantal locaties waar projectontwikkelingen kunnen plaatsvinden die op enig moment voor de gemeente winstgevend kunnen zijn. De financiële impact ligt tussen de 15 en 20 miljoen euro."

,,Voor dit moment is er echter geen enkele zekerheid dat opbrengsten in deze orde van grootte daadwerkelijk zullen plaatshebben. Als dekkingsbron voor de A9-problematiek is dit geen reële bron. Mocht er evenwel toch geld binnenkomen dan zal dit worden toegevoegd aan de algemene reserve als algemene risicobuffer."

Tot slot nog het onderwijshuisvestingsprogramma. Voor welke scholen zou het stopzetten nadelige consequenties hebben? Raat: ,,Voor de Eerste Montessorischool, Roelof Venema, Triangel/ Karel Eykman, Martin Luther King en de Piet Hein moet nog voor 27 miljoen euro worden aanbesteed. Er zijn echter wel kosten gemaakt en het schrappen van de investering zal leiden tot hogere onderhoudslasten voor de bestaande gebouwen. Ook moet rekening worden gehouden met een gebrek aan lokalen."

(HG)