Huisvesting migranten: 'Belangrijk voor de economie'

31 january 2013
Aalsmeer

Ook deze bijeenkomst was georganiseerd door de gemeente Aalsmeer, Greenport Aalsmeer en het Ministerie van Binnenlandse zaken.

1700 plekken

Dagvoorzitter Wim Reewijk opende de conferentie met een reactie van de minister Blok aan de Tweede Kamer. Hij las daarbij een stuk voor uit de reactie: ,,In Greenport Aalsmeer zijn ongeveer 1700 plekken nodig. In Aalsmeer wordt ingezet op twee locaties voor ongeveer 600 plekken voor korte-termijnverblijf (short stays). Het betreft nieuwbouw. De rest van de opgave zou in de buurgemeenten gerealiseerd moeten worden. Haarlemmermeer zou ook op kantoortransformatie kunnen inzetten, maar is tot dusverre weinig actief. De overige gemeenten voelen zich vooralsnog niet aangesproken om een regionaal deel op zich te nemen." Hiermee opende hij de presentaties en gelijk de discussie.

Ambassadeursteam

Er is een 'Ambassadeursteam' opgericht met hierin Mieke van den Berg van Eigen Haard, Piet van Bostelen van AB Midden Nederland, Jos Looije van Looije tomaten en wethouder Rik Rolleman. Dit team zet zich in om samenwerking tussen huisvesters, werkgevers en gemeenten te stimuleren en komt nu met een voorstel om een regionaal convenant te maken. In het convenant wordt ingezet op drie pijlers: huisvesting, registratie en handhaving.

'Ik verwacht een actieve houding'

Wethouder Wonen, Rik Rolleman: ,,Het is van belang dat alle betrokken partijen dit convenant ondertekenen om een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen. De komende tijd willen we het conceptconvenant gezamenlijk gaan optimaliseren zodat we in juni van dit jaar het convenant kunnen ondertekenen. Ik verwacht hierbij van de omliggende gemeenten een actieve houding."

Beperkingen van Schiphol

Arbeidsmigranten zijn in drie categorieën te verdelen. 'Short stays' - mensen die hier kort blijven en hun hoofdadres ergens anders hebben -, mensen die langdurig blijven om daarna weer naar een ander land te verhuizen en mensen die zich in Nederland willen vestigen. ,,Binnen Greenport Aalsmeer kan er ruimte gecreëerd worden voor woningen voor arbeidmigranten. Maar Aalsmeer heeft wel te maken met de beperkingen van Schiphol. Niet overal kan gebouwd worden. Er kan wel gebouwd worden voor 'short stays'", aldus Rolleman. ,,De arbeidsmigranten die hier willen blijven wonen, krijgen in Aalsmeer geen bijzondere positie. Zij zullen dezelfde positie hebben als alle andere inwoners van Aalsmeer."

Nota vastgesteld

Ook is in de collegevergadering van 22 januari de nota 'Ruimte voor huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten' vastgesteld. Met de nota wil het college een veilige woonomgeving realiseren voor arbeidsmigranten en omwonenden en ook kunnen handhaven wanneer er overtreden wordt.

Presentaties

Na de presentatie van de wethouder waren er presentaties van Jeroen van Leeuwen (directeur NL Jobs) over de huisvesting van arbeidsmigranten en van Arne Weverling, wethouder van arbeidsmigranten van de gemeente Westland over registratie van arbeidsmigranten. Daarna werd er in afzonderlijke groepen gediscussieerd over het conceptconvenant en het vervolgtraject. Gedeputeerde Joke Geldhof: ,,Op provinciaal niveau zijn we er nu een jaar mee bezig. In dit jaar hebben we voornamelijk alle problemen in kaart gebracht en zijn er nu kaders gemaakt voor met name de 'short stays'. Deze kaders worden aangepast in de structuurvisie voor Noord-Holland."

Aan de slag met convenant

De eindafspraak is dat alle partijen aan de slag gaan met het convenant en dit terugkoppelen aan het ambassadeursteam. De planning is dat in juni / juli van dit jaar de ondertekening van het gezamenlijke convenant kan plaatshebben.

Arbeidsmigranten hetzelfde behandelen

Wethouder Greenport Aalsmeer Ad Verburg: ,,De arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan de omzet van Greenport Aalsmeer en zijn daarmee dus belangrijk voor de Nederlandse economie. We moeten samen op korte termijn regionale afspraken maken over meer én betere huisvesting in het belang van de Europese arbeidsmigrant en de economie. We willen de arbeidsmigranten hetzelfde behandelen als de inwoners van Aalsmeer."