OZB-opbrengsten Amstelveen mogelijk lager door leegstand

05 october 2012
Amstelveen

Wethouder voor financiën Herbert Raat (VVD) heeft hierover zijn collega's in het college en de gemeenteraad geïnformeerd. De waardering onroerende zaken (WOZ) kent twee pijlers - woningen en niet-woningen - en vormt de basis voor de hoogte van de onroerend zaakbelasting (OZB). Huurkorting leidt tot een lagere waarde van het pand en dus een lagere OZB.

Vooralsnog wordt het negatieve effect van de kantorenleegstand voor de gemeente gecompenseerd door winkels en bedrijfspanden, maar mocht de ontwikkeling doorzetten dan zal het college genoodzaakt zijn het huidige OZB-tarievenbeleid bij te stellen.

10 tot 15 procent

De WOZ-waarde van kantoren daalt momenteel 10 tot 15 procent harder dan die van de andere niet-woningen, zoals winkels en bedrijfspanden. Het negatieve effect voor de OZB kan in één jaar zo'n 100.000 euro bedragen.

,,Het college zal een en ander de komende tijd nauwlettend volgen. Want wanneer de ontwikkeling zich, al dan niet in versterkte mate, continueert, zal moeten worden bezien of er bijstelling van het huidige OZB-tarievenbeleid nodig is,"aldus wethouder Herbert Raat (financiën, VVD).

Raat stelt wel dat leegstand van kantoren een hoger prijskaartje heeft dan de waardedaling ervan. Dat heeft te maken met het feit dat tot op zekere hoogte waardedalingen worden gecompenseerd door het Rijk via een hogere uitkering uit het Gemeentefonds. Bij leegstand komt de klap vaak later omdat aanvankelijk bij eigenaren nog wel eens de neiging bestaat de normale waarde in de boeken op te nemen, terwijl er wel huurkorting wordt gegeven. Op de langere termijn kunnen waardedalingen van 15 procent wel een probleem geven (HG).