Gemeenten, corporaties en huurders slaan handen in elkaar voor passende huurwoningen

01 december 2016
Roermond

Met de afspraken wordt ingezet op vier thema’s: beschikbaarheid, betaalbaarheid, huisvesting van bijzondere doelgroepen en zorg, welzijn en woonomgeving.

Lokaal wordt regionaal
In Midden-Limburg zijn de prestatieafspraken nu voor het eerst op deze manier tot stand gekomen. Voorheen maakten gemeenten en woningcorporaties ieder afzonderlijk afspraken met elkaar. Dat blijft zo, maar nu zijn er ook regionale afspraken opgepakt, die de lokale afspraken ondersteunen. Daarbij hebben ook de huurdersorganisaties een volwaardige rol in het proces gekregen. Dat betekent concreet dat 7 gemeenten, 6 huurdersorganisaties en 7 woningcorporaties gezamenlijk tot de prestatieafspraken zijn gekomen. Op 1 december 2016 worden deze ondertekend.

Beschikbaarheid
De betrokken partijen werken samen om de hoeveelheid beschikbare sociale huurwoningen op peil te houden. Niet alleen in absolute aantallen, maar vooral ook passend bij de samenstelling van de doelgroepen. Bijvoorbeeld door het geschikt maken van woningen voor ouderen met het oog op de vergrijzing.

Betaalbaarheid
De hoogte van de woonlasten van huurders is ook een belangrijk aandachtspunt. Vooral voor diegenen die in een kwetsbare situatie zitten. Door meer onderlinge samenwerking willen de partijen ervoor zorgen dat er een goede verdeling van betaalbare woningen in de regio blijft.

Huisvesting bijzondere doelgroepen
Door het scheiden van wonen en zorg en het feit dat mensen steeds langer zelfstandig thuis wonen, wonen steeds meer kwetsbare burgers in gewone huizen. Daarom is afgesproken dat de Midden-Limburgse woningcorporaties en gemeenten gaan samenwerken op het gebied van de huisvesting en begeleiding van kwetsbare mensen. Daarnaast spannen de gemeenten en corporaties zich in voor de huisvesting van statushouders. De regierol hiervoor ligt bij de gemeenten; de corporaties faciliteren hen.

Zorg, welzijn en woonomgeving
Om passende antwoorden te vinden op veranderende zorgbehoeften en daaraan gekoppelde woonbehoeften, werken gemeenten en corporaties samen met lokale zorginstellingen en welzijnsorganisaties. Goede voorbeelden en ervaringen worden regionaal gedeeld. Ontwikkelingen in de zorg maken nieuwe zorg- en woonconcepten noodzakelijk. Zorgbehoevenden zijn hierbij meer aangewezen op zorg in hun eigen netwerk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leefgemeenschappen en zorgcoöperaties. Van bewoners wordt verwacht dat zij zelf actief bijdragen aan een leefbare woonomgeving.