OPINIE: D66 bezorgd over voortgang voorstel geurnormen Leudal

01 december 2016

Door Rens Raemakers

Het college van B en W kwam na maanden van voorbereiden met een doordacht raadsvoorstel naar de commissie. Daarvoor wil D66 aan wethouder Verlinden en de ambtenaren een compliment maken. Er is in een vroeg stadium met zowel politiek, inwoners als met de agrarische sector gecommuniceerd. In het raadsvoorstel wordt onder meer voorgesteld de odeurnorm van 14 in het buitengebied te verlagen naar 10. Een norm van 14 komt neer op een tamelijk slecht leefklimaat en kan ernstige gezondheidsschade voor inwoners veroorzaken. Om die reden adviseren zowel de Gezondheidsraad, de GGD én het kabinet aan gemeenten om het geurbeleid te herzien en een norm van maximaal 10 odeur te hanteren. Het college geeft met het raadsvoorstel gehoor aan die oproep en D66 is daar dan ook, net als andere partijen en vele inwoners in het buitengebied, erg blij mee.

De afspraak om de geurnormen te veranderen en het buitengebied gezonder te maken, komt rechtstreeks voort uit het coalitieakkoord van Samen Verder en Ronduit Open. Daarom ging D66 er ook vanuit dat Samen Verder nu zou instemmen met een verlaging van de geurnormen. Helaas bleek tijdens de commissievergadering dat Samen Verder, bij monde van raadslid Coolen, er nu ineens toch een andere mening op na houdt. Omdat het huidige raadsvoorstel voor de fractie Samen Verder niet bespreekrijp is, hebben ook de andere fracties (behalve Ronduit Open) in de commissie geadviseerd bespreking van het voorstel uit te stellen. Fractievoorzitter en commissielid Fysiek, Rens Raemakers: ‘Wij vinden dat Samen Verder als coalitiepartij eerst moet bedenken wat men nu wil met het geurbeleid. Anders is er geen meerderheid om dit aan te passen en heeft bespreking ook geen nut.’

Wethouder Verlinden toonde zich in de vergadering diep teleurgesteld in de werkwijze van zijn eigen partij. Het aanhoudingsbesluit is destijds genomen, en de agrarische sector is toegezegd dat deze periode van ‘op slot zetten van de sector’ zo kort mogelijk zou duren. Wethouder Verlinden stelde letterlijk dat ‘we het als gemeente toch niet kunnen maken om dit weer tot februari uit te stellen’. Ook vreest de wethouder een ‘aanzuigende werking’ van bedrijven uit Noord-Brabant, als Leudal de normen niet aanpast. In Noord-Brabant worden namelijk veel geurnormen verlaagd, en volgens de gegevens van het college op veel plaatsen tot 10 odeur. D66 is het daarom met wethouder Verlinden eens dat Leudal hierop moet anticiperen. Daarbij is het belangrijk om koers te houden en alle belanghebbenden zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de keuzes die de politiek wil maken.

D66 kan de draai van Samen Verder ook om andere redenen niet begrijpen. Blijkbaar vindt Samen Verder de gezondheid van inwoners ondergeschikt aan bedrijvigheid van boeren en wil de partij zich niet neerleggen bij landelijke adviezen van Gezondheidsraad, GGD en het kabinet. Het is volgens D66 nu juist van belang een gezonde balans tussen activiteiten van agrariërs en hun omgeving te vinden, en daarbij kan het beste worden aangesloten bij de rapportages van de deskundigen. Wie is Samen Verder om het beter te weten dan de deskundige instanties? En waarom tekent Samen Verder eerst een coalitieakkoord waarin dit afgesproken wordt, gaat men vervolgens akkoord met een voor de sector ingrijpend aanhoudingsbesluit, en trekt men nu toch de keutel in? Samen Verder heeft voor D66 in dit dossier alle geloofwaardigheid verloren en moet bij zichzelf te rade gaan over waarom men hier de agrariërs, de inwoners en de collega-politici uit coalitie en college zó in onzekerheid laat.

D66 blijft zich inzetten voor een gezonder buitengebied en hoopt dat Samen Verder alsnog tot inkeer komt!