Waterschap en gemeente pakken samen waterkwaliteit Vlootbeek aan

24 november 2016

Inrichting
Waterschap Roer en Overmaas heeft de afgelopen jaren al flink geïnvesteerd in het natuurvriendelijk inrichten van de Vlootbeek. Ook op andere plaatsen zijn maatregelen in de Vlootbeek en zijbeken uitgevoerd. Vissen trekken nu ongestoord de monding van de beek in de Maas bij Linne op door de vispassage. Bij de laatste herinrichting van de Vlootbeek is ook rekening gehouden met het wijzigende klimaat, waarbij langere droge perioden worden afgewisseld met tijden van hevige neerslag.

Knelpunt
Een van de nog bestaande knelpunten voor de waterkwaliteit zijn de overstorten van rioolwater vanuit de riolering  in de dorpen naar de Vlootbeek. Als rioleringen bij hevige buien vollopen met regenwater, ‘storten’ ze over in beken. Dit gebeurt nu een aantal keer per jaar, vooral in de zomer. De overstort van rioolwater zorgt op zo’n moment voor een slechte waterkwaliteit, waardoor vissen en kleine waterdiertjes sterven. Om de kans hierop te verminderen hebben het waterschap en de gemeente, die verantwoordelijk is voor de riolering, hiervoor maatregelen bedacht. 

Maatregelen en subsidie
Er zijn verschillende maatregelen mogelijk. Zo kun je ervoor zorgen dat relatief schoon regenwater niet meer in het riool en de beken terecht komt. Dit kan door verhard oppervlak af te koppelen van de riolering en het water te laten infiltreren in de ondergrond. Een andere maatregel is de aanleg van een groene berging bij de overstortlocatie. In deze groene berging kan het teveel aan water tijdelijk worden opgevangen. Het meest vervuilende deel wordt na de regenbui naar het riool teruggepompt en komt niet meer in de beek terecht. De gemeente voert de komende jaren deze maatregelen uit en ontvangt hiervoor van het waterschap Roer en Overmaas een bijdrage van maximaal € 720.000. De kosten van de maatregelen zijn geraamd op circa € 2,4 miljoen. 

Schoner water
Na uitvoering van de maatregelen is het water in de Vlootbeek schoner wat goed is voor de mens en onze natuur. IJsvogels, libellen en vissoorten zoals de beekprik hebben meer levenskans bij schoner water.