'Natuurwaarde van het Manpadslaangebied is wel hoog'

03 may 2016
Heemstede

In de haalbaarheidsstudie is het ecologieonderzoek van Van der Goes en Groot van 2008 geactualiseerd. De conclusie op basis van twee waarnemingen in januari 2016, is dat er geen beschermde planten en Stinzenflora voorkomen. Ook voor broedvogels zou het gebied niet van groot belang zijn. Alleen kleine zoogdieren zouden er verblijven.

Maar volgens vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland klopt daar geen sikkenpit van. Zij ging zelf steekproefsgewijs op pad en trof een weelde aan beschermde en kwetsbare diersoorten aan. Op 28 januari, 29 februari, 16 maart en 13 april 2016 inventariseerde de groep in het gebied voorkomende vogels. Zij maakte rondes langs de rand van het terrein en telde in het gebied voorkomende vogels. "Grotendeels zijn het territorium-indicerende waarnemingen die wijzen op (toekomstig) broedgedrag," meent Hans Limper van de werkgroep.

"Er werden 50 verschillende soorten waargenomen waaronder de groene specht, een bedreigde vogel van de rode lijst," vertelt hij. "Daarnaast zijn kwetsbare soorten van de oranje lijst als de scholekster, huismus, fazant, spreeuw en waterhoen gezien. Speciaal waren ook waarnemingen van de witgesterde blauwborst, ijsvogel, rietzanger en buizerd. De meeste waarnemingen werden gemaakt vanuit de Manpadslaan en de volkstuinen in het zuidelijk deel. Ook werden er op 13 april om rond 11.00 grazende ree├źn aangetroffen aan de zuidzijde. Volgens de bewoners worden zij geregeld gesignaleerd bij de kassen. Ook is er langs de Manpadslaan Stinzenflora aangetroffen."

De conclusie van de vogelwerkgroep is dan ook dat de natuurwaarde van het gebied, en vooral de zuidrand, hoog tot vrij hoog is.

Gemeente Heemstede wil een groot deel van het Manpadslaangebied laten bebouwen en de rest inrichten als natuur- en recreatiegebied. Het vroegere bollenland grenst aan de 'Natura 2000-gebieden' Huis te Manpad en Leyduin en aan het Natuurnetwerk Park Groenendaal. Aan de noordzijde grenst het aan de Rivierenbuurt.