Ontwikkelaar trekt stekker uit DuynParc-initiatief

27 october 2015
Castricum

In maart 2015 is gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar het initiatief DuynParc. Aanvankelijk ging het om een gebied waar circa 120 recreatiewoningen zouden kunnen komen en een (semi)openbaar zwembad. Later werd het gebied verkleind, de grond van Kaptein BV bleef buiten het initiatief en ook werd afgezien van een zwembad. In deze opzet bleek een goede samenwerking mogelijk met beheerder PWN die kans zag om dit initiatief samen te laten gaan met natuurontwikkeling en behoud van de EHS (EHS staat voor Ecologische Hoofdstructuur, en houdt een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Nederland in).

Onlangs kreeg de initiatiefnemer te maken met een nieuwe partij: een particulier die een stuk grond had gekocht. De grondeigenaar heeft 21 oktober jl. definitief aan Van Wijnen Recreatiebouw laten weten dat zijn grond niet beschikbaar is voor de ontwikkeling van een recreatiepark. Daarop trok Van Wijnen Recreatiebouw de conclusie dat het initiatief DuynParc niet langer uitvoerbaar was.

De geplande raadsinformatiebijeenkomst van 12 november komt hiermee te vervallen.

Wethouder Van Schoonhoven: "De gemeente heeft hier aandacht aan besteed omdat ze de ontwikkeling van recreatie en toerisme belangrijk vindt voor de toekomst van de gemeente. Daarbij heeft het college altijd gezegd uit te gaan van een win-winsituatie. Daarmee bedoelt het college een ontwikkeling waarbij én ruimte is voor natuur én ruimte voor verblijfsrecreatie. Helaas is nu duidelijk geworden dat het initiatief niet uitvoerbaar is."

Hoe verder
Er spelen nu twee actuele ontwikkelingen op de Zanderij. Dat zijn de herontwikkeling van de bedrijfslocatie van Kaptein BV en natuurontwikkeling op de EHS gronden door PWN. Op dit moment onderzoekt Kaptein BV verschillende opties voor de bedrijfslocatie op de Zanderij. PWN wil hier natuur ontwikkelen. PWN en gemeente overleggen met elkaar hoe het vervolgproces eruit zou kunnen zien.