Poppodium de Vorstin in financiële problemen

12 october 2015
Hilversum

Dat schrijft het Hilversumse college van burgemeester en wethouder in de aanloop richting de begrotingsbehandeling aan de gemeenteraad. Het bestuur van De Vorstin verwacht het jaar af te sluiten met een negatief resultaat van 150.000 euro. Dat zou komen 'door problemen in de programmering en daarmee verband houdende tegenvallende bezoekersaantallen'. Ook de wankele vermogenspositie maakt de situatie er voor het poppodium niet gemakkelijker op.

Het dreigende exploitatietekort en een gebrek aan eigen vermogen van mogelijk een paar ton werd pas deze week duidelijk, meldt het college. Toch is Hilversum al sinds de start van De Vorstin - door critici nog wel eens de 'gemeentedisco' genoemd, doordat de bouw van het pand aan de Koninginneweg twee keer zo veel geld heeft gekost als oorspronkelijk was begroot - op de hoogte van de liquiditeitsproblemen die er zijn

Dat komt vooral doordat de inkomsten nogal wisselen en het eigen vermogen onvoldoende is deze wisselingen op te pakken. Eerder dit jaar spraken de gemeente en De Vorstin al met elkaar af dat 'enige soepelheid betracht wordt ten aanzien van de betalingstermijn van de huur (per jaar negen ton, red.), om zodoende De Vorstin de ruimte te geven noodzakelijke vooruitbetalingen voor programmering te kunnen doen.'

Maar nu blijkt ook dat er sprake is van een exploitatieprobleem. De Vorstin heeft namelijk het afgelopen week overgemaakte subsidieoverschot - het poppodium krijgt per jaar 1,35 miljoen euro subsidie uit het raadhuis - deels gebruikt om een dreigend exploitatietekort af te dekken in plaats van de huurachterstand in te lopen. Uit het spoedoverleg dat afgelopen weekend volgde blijkt dat de realisatie van de inkomsten achterloopt op de begroting 2015, schrijven B&W.

Inmiddels zegt het bestuur van De Vorstin maatregelen te hebben genomen, bijvoorbeeld door aanpassingen in de interne organisatie door te voeren en de inhoudelijke programmering (met externe ondersteuning) waar nodig aan te passen en te intensiveren. Ook heeft De Vorstin aangegeven te werken aan 'een herijking' van de programmering met een duidelijker profiel. Op basis daarvan gelooft het poppodium niet dat het tekort dit jaar verder oploopt en wordt ook voor 2016 geen negatief resultaat verwacht. Hilversum is echter niet zo zeker van deze verwachtingen en heeft aangegeven een scherpere risico-inschatting te wensen ten aanzien van houdbaarheid van financiële vooruitzichten.

Het exploitatietekort en de vermogenspositie vragen om een structurele oplossing, meldt het college. Daarom is in overleg met De Vorstin besloten om te starten met het verifiëren van de door De Vorstin geschetste financiële situatie en de prognose uit augustus te actualiseren. Hilversum wil binnen een maand de uitkomsten van dit onderzoek delen met de raad en de oplossingsrichting(en) voor de langere termijn schetsen. Dit in samenhang met de inhoudelijke en financieel herijkte koers van De Vorstin.