Stemt coalitie tegen eigen akkoord?

07 july 2015
Zandvoort

'We vinden het te vroeg om op dit moment te kiezen voor één partner, in dit geval Haarlem. In het geval van een ambtelijke samenwerking met één gemeente is de kans groot dat dit uitmondt in een fusie.Daarom vind ik het verstandiger om te kiezen voor andere partners. Ook op geografisch gebied, want de gemeente Bloemendaal ligt bijvoorbeeld nog tussen Haarlem en Zandvoort in. Het zou dus logischer zijn op het gebied van reiniging en groen om voor de gemeente Bloemendaal te kiezen. Ook op andere beleidsterreinen kan voor een andere partner gekozen worden. Ik weet dat Heemstede en Bloemendaal zelf ook op zoek zijn naar samenwerkingspartners. Voor het sociaal domein lijkt Haarlem een logische keus, maar op andere beleidsterreinen zou een andere partner verstandig zijn, gezien het gevaar van een fusie,' oppert Kramer.

Het college raadt bij monde van wethouder Gerard Kuipers (D66) de samenwerking met andere gemeenten af. 'Bloemendaal en Heemstede hebben in 2012 al aangegeven niets te voelen voor een traject van ambtelijke samenwerking met Zandvoort.'

Kramer reageert hierop met de woorden: 'De afhoudende reactie van Bloemendaal en Heemstede hebben alleen betrekking op de samenwerking in het sociaal domein. Het was nota bene de fractievoorzitter van D66, die eerder beweerde dat Bloemendaal open staat voor samenwerking. Wij onderschrijven deze signalen. Het is merkwaardig dat het college deze signalen negeert en Zandvoort opoffert aan Haarlem. Het lijkt wel of de wethouder nu al onder de duim van Haarlem zit.'

'Het is pertinent onjuist dat alleen over het sociaal domein is gesproken,' reageert Kuipers. 'Ook over andere vormen van samenwerken is met buurtgemeentes gesproken. Heemstede stond een ander soort samenwerking voor, anderen buurtgemeentes wilden weer andere varianten. Al deze varianten wilde Zandvoort niet. In een raadsbesluit van 25 juni 2013 is het toenmalig college opgedragen de mogelijkheden tot samenwerking met de gemeente Haarlem verder te verkennen. De VVD maakte toen zelf deel uit van het college.'

Het amendement is in stemming gebracht en afgewezen. De coalitiepartijen stemmen hiermee in feite tegen hun eigen coalitieakkoord, omdat daarin staat dat samenwerking met anderen gemeenten onderzocht dient te worden. 'Het is misschien niet zo handig geformuleerd, maar de bedoeling van het coalitie akkoord was om als gemeente zelfstandig te blijven,' zegt Kuipers tenslotte.