Is Schiphol aansprakelijk te stellen voor de overlast in Aalsmeer?

26 june 2015
Aalsmeer

Het rapport dat uit hun onderzoek naar voren is gekomen werd overhandigd aan wethouder Tom Verlaan. Doelstelling van de opdracht was om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om Schiphol meer compensatie te laten betalen aan de gemeente Aalsmeer. Centrale vraag in het rapport is; kan de gemeente Aalsmeer vliegveld Schiphol met succes aanklagen voor omgevingsschade, zoals geluidsoverlast, milieuvervuiling en gezondheidsschade en waardevermindering van gronden?

Vergoeding
De studenten trokken een vergelijk met de situatie in Groningen, waar burgers veel overlast ondervinden van de gasboringen. Is het daar gevoerde beleid ook toepasbaar in Aalsmeer? Het verschil is dat inwoners van Groningen hun beklag kunnen doen bij het Centrum voor Veilig Wonen, een organisatie die ook daadwerkelijk  schade vergoedt. Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol, registreert en analyseert de klacht, de indiener krijgt uitleg waarom er sprake is van overlast, maar van vergoeding is geen sprake.

De last die Groningen ervaart is fysiek meteen aantoonbaar, huizen storten in of worden zwaar beschadigd. Het probleem bij Schiphol is dat er wel degelijk gevaar voor de gezondheid bestaat, de gezondheidsschade die bijvoorbeeld ultra fijnstof veroorzaakt is wetenschappelijk bewezen, het veroorzaakt kanker, longziekten, hart en vaatziekten, maar dat is niet gelijk aantoonbaar.

Geluidsnorm
Een ander punt dat de studenten aan de orde stelden was dat Schiphol zelf aan het eind van het jaar de geluidsnorm bij kan stellen. Er ontstaat een situatie waarin de overheid de samensteller en de handhaver is. Jezelf beboeten is niet logisch en daardoor wordt de norm wel heel rekbaar.

In het rapport is ook een vergelijk getrokken met luchthavens als Charles de Gaulle en Heathrow. Ze vallen onder dezelfde categorie als Schiphol maar doen het beter. Ze hebben een grotere geluidsverbetering en een toename van vervoer weten te realiseren. Een van de redenen is dat beide luchthavens een gunstiger vlootmix hebben en ook een strenger beleid op het gebruik van de juiste banen. Bij Schiphol wordt daar nogal eens van afgeweken. Punt van discussie deze middag was de rechtsgeldigheid van het Aldersakkoord van 29 januari 2015. In het rapport gaat men er vanuit dat dit niet geldig is. Er is aan de oude Alderstafel een beslissing genomen op het moment dat deze niet meer bestond. Volgens de wethouder is dat discutabel, want het gaat om een advies en niet om een besluit. Kortom een uitgebreid rapport met interessante bevindingen en informatie. De wethouder nam het in dank aan en adviseerde de studenten het ook aan Schiphol te presenteren.