Zaans Peil: Omwonenden Toermalijn vragen gemeenteraad: stuur B&W naar huis!

16 february 2015
Zaandam

Door Nico van den Broek

Het was dan ook een bijzonder ontactische opmerking in deze fase van het conflict, waar alle betrokkenen in afwachting zijn van de uitspraak van de bestuursrechter in Haarlem. De gedupeerde omwonenden zijn tactischer en democratischer. Zij hebben zich via een brief van één van hen, mevrouw C. Sierhuis, tot hun vertegenwoordiging, de gemeenteraad gericht. Voor de volledigheid van uw informatie zal ik onderdelen van die brief citeren: totdat het een kwestie van tijd is tot de waarheid in deze zaak wel bovenkomt.

Beste gemeenteraadsleden schrijft mevrouw Sierhuis: "Als raadslid dient u met respect te worden benaderd. Voor mij is dit een vanzelfsprekendheid. Helaas ben ik genoodzaakt u te melden dat het Zaanse college van Burgemeester en Wethouders geen enkel respect heeft voor uw burgers. De stand van zaken rond de Toermalijn in Wormerveer? Geen verbetering, in tegendeel het gaat maar door! Ik ga er voor het gemak even van uit dat u als raadslid inmiddels bekend bent met de vele misstanden in de doofpot affaire Toermalijn tot nu toe. Gisteren ontving u van wethouders Straat en Emmer een openbare brief, die in zijn leugens en daarmee groteske onbeschoftheid naar onze mening zijn gelijke niet kent,' aldus mevrouw Sierhuis. 'Wij zien deze brief dan ook als de laatste stuiptrekking van een tot op het bot verziekt gemeentebestuur. Ik ben er van overtuigd dat het een kwestie van tijd is tot de waarheid in deze zaak wel bovenkomt. Het volstaat voor mij echter niet om achterover te leunen en de zaken op zijn beloop te laten. U verdient het de waarheid te kennen. En ik hoor het u denken: Al weer misstanden in de affaire Toermalijn? In de brief wordt door de wethouders aangegeven dat er geen onomkeerbare werkzaamheden zullen worden uitgevoerd en geen bomen zullen worden gekapt. De foto's die onderin deze brief zijn bijgevoegd zijn gisteren gemaakt en bewijzen echter het tegendeel. Op woensdag 4 februari 2015 zijn twee bomen gerooid.

Hierbij weigerde overigens een trio handhavers om in te grijpen. Daarbij werd de opmerking gemaakt dat zij niet wisten waar ze de vergunning konden inzien. Een vergunning die, zoals u weet, natuurlijk gewoon op het werk aanwezig moet zijn. Deze handhavers waren daar niet op verzoek van de omwonenden. Het wekt de indruk van een goed geoliede, nietsontziende leugenmachine. Ik zeg er meteen met klem bij dat wij er zeker van zijn dat dit natuurlijk niet het geval is. Maar om zeker te stellen dat onze Burgemeester en Wethouders van elke verdenking gezuiverd kunnen worden, adviseer ik u met klem dit te onderzoeken. Onze Burgemeester en Wethouders verdienen ook dit respect, zodat de verdenking niet boven deze zaak blijft hangen en zij met opgeheven hoofd kunnen aantonen dat zij integer hebben gehandeld. Het voorval is overigens weer een voorbeeld van het treiteren van gemeente en de bestuursvoorzitter van Agora die notabene een beleid voert op zijn scholen om treiteren tegen te gaan. Het is bepaald geen fraai voorbeeld van 'practice what you preach'.

Niet verstandig
Met betrekking tot de onomkeerbaarheid, wil ik u er op wijzen dat wanneer er sprake is van geen onomkeerbare werkzaamheden dat Agora en gemeente daarmee indirect aangeven dat er nog ruimte is voor een ander plan. Dit betekent dat wanneer de vergunning van de nieuwbouw Toermalijn nietig wordt verklaard, de biljartvereniging in haar oude gebouw kan blijven, dat inmiddels gesloopt is. Een sloop die overigens aansluitend op rechtszitting van vorige week is uitgevoerd. U weet wel, die rechtszitting waar aan de gemeente is aangegeven dat het niet verstandig is om onomkeerbare zaken te ondernemen.

Overigens wil ik, aldus mevrouw Sierhuis, u er op wijzen dat wij een mondelinge afspraak hebben met de gemeente dat wanneer deze omgevingsvergunning van tafel wordt geveegd, er opnieuw van nul af aan wordt overlegd over een geheel nieuw plan, waarin de belangen van alle partijen in goed overleg worden meegenomen. Van deze afspraak die mevrouw E. de Bunje namens Burgemeester en Wethoudersmet ons heeft gemaakt, is een opname gemaakt. U weet waarschijnlijk beter dan ik, dat een mondeling afspraak rechtsgeldig is. Het voelt voor mij erg goed deze opname achter de hand te hebben. Deze zaak nadert zijn ontknoping, gemeente Zaanstad staat er niet goed op. Het is onze overtuiging dat uiteindelijk de onderste steen boven zal komen. In de rechtszaal heeft mevrouw Franca Brouwer als jurist namens de gemeente Zaanstad de rechter ter overweging meegegeven dat het verstandig is om het plan door te laten gaan. Omdat wanneer de omgevingsvergunning door de rechter nietig wordt verklaard de frustratie voor omwonenden alleen maar groter zal worden. Een verkapt dreigement volgens mij, maar het brengt mij wel tot de volgende conclusie: Geachte raadsleden, stuur wethouders en burgemeester naar huis!

Ze hebben inmiddels genoeg bewezen deze zware evenwichtige taak niet aan te kunnen. De zaak Toermalijn heeft ons college en ambtenaren al zeer veel boosheid en frustratie opgeleverd. Wanneer u deze wethouders en burgemeester niet naar huis stuurt, vrees ik dat de frustratie voor burgemeester, wethouders en ambtenaren alleen maar groter zal worden, zo besluit mevrouw Sierhuis haar duidelijke brief.

Interpellatiedebat
Nu is het wachten op de uitspraak van de rechter in Haarlem. Behalve de bewoners heeft ook de raad zijn buik vol van deze onverkwikkelijke zaak. Tijdens de gemeenteraad van 12 februari heeft de raad een interpellatie over Toermalijn op de agenda laten zetten. Dat ging als volgt: Gezien de recente en actuele ontwikkelingen rond basisschool de Toermalijn in Wormerveer willen de fracties van POV, DZ, Groen Links, SP, ROSA en ZIP (20 van de 39 zetels) u verzoeken een interpellatiedebat toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 12 februari aanstaande. Als die interpellatie leidt tot een motie van wantrouwen en de partijen die de interpellatie aanvragen, steunen die motie dan heeft deze een meerderheid.

De raad bespreekt graag met het college de onderstaande vragen, vervolgt het verzoek tot interpellatie:? Tijdens de rechtszaak op 27 januari 2015, hebben de rechters nadrukkelijk geadviseerd om "vooralsnog geen onomkeerbare activiteiten" te verrichten. Ondertussen heeft Agora opdracht gegeven de sloopwerkzaamheden voort te zetten.

Op 4 februari is er tijdens sloopwerkzaamheden asbest aangetroffen op het sloopterrein van de Toermalijn. Het terrein is helaas niet onmiddellijk afgegrendeld.

Op 5 februari is de eerste paal in de grond geslagen onder toeziend oog van een grote groep kleine kinderen.

Op 6 februari is het terrein voorzien van hekken en is het werk stilgelegd.

Op 10 februari 2015 staat er in het NHD dat, volgens T. Keulen, het gevonden asbest niet meer is dan een halve vuilniszak. Eveneens vormen de stukken geen gevaar voor de volksgezondheid. Het verwijderen van deze halve vuilniszak met ongevaarlijk asbest duurt een week.

* Is er een onderzoek ingesteld naar de asbest op het terrein van de Toermalijn?

* Waarom heeft u, als college en mede opdrachtgever, niet onmiddellijk de sloop / bouw werkzaamheden stil gelegd?

* Voor de vergunningverlening is een bodemonderzoek nodig. Is er in het bodemonderzoek sprake van asbest vervuiling?

* In het verkennend bodemonderzoek uit 2012 is de locatie aangemerkt als "waarschijnlijk ernstig geval van bodemverontreiniging in de ondergrond". Gaat u na de vondst van de asbest een aanvullend onderzoek laten uitvoeren op het terrein, behalve visueel, om te inventariseren waar er nog meer asbest aanwezig is?

* Als het gaat om een halve vuilniszak met "ongevaarlijk asbest" waarom is dan het volledige terrein afgesloten?

* Waardoor duurt het verwijderen van de asbest meer dan een week?

* Heeft u de omwonenden van de Toermalijn op de hoogte gebracht? De indienende fracties maakten zich ook zorgen over de onderstaande zaken:

* In uw raadsinformatiebrief van 4 februari geeft u aan dat Agora geen onomkeerbare werkzaamheden zal verrichten, en geen bomen zal kappen. Op 4 februari zijn er twee bomen gerooid. ( foto bijgesloten van 4 feb tijdens rooien boom) Bent u het met ons eens dat dit een onomkeerbare situatie is?

* Er is een vergunning verleend voor trillingsvrij heien, terwijl er nu trillingsarm wordt geheid. Waarom treedt handhaving niet op tegen het feit dat het bouwbedrijf zich niet aan de verstrekte vergunning houdt?

* Ondertussen heeft Agora opdracht gegeven de sloopwerkzaamheden voort te zetten, en is inmiddels ook de eerste paal geslagen voor het nieuwe gebouw van de biljartvereniging. Wat vindt het college, als mede opdrachtgever, hiervan?

* Heeft het college geprobeerd om Agora op andere gedachten te brengen?

* Is het college niet bang dat er veel meer kosten gemaakt moeten worden als de rechter straks eind februari/begin maart alsnog een voor de gemeente negatieve uitspraak doet?

* Is er met Agora een regeling getroffen over wie de mogelijke extra kosten moet gaan betalen? Het lijkt ons goed om Agora erop te wijzen dat mogelijke extra kosten op hen verhaald zullen worden.

* Ligt er een noodplan klaar voor het geval de rechter verdere bouwwerkzaamheden verbiedt?

Geen juridische grond

Ik (Nico van den Broek) heb de gemeente ook gevraagd of men van plan was te handhaven als het advies van de rechters zou worden genegeerd. Ik kreeg het volgende antwoord van de gemeente:

"Het advies van de rechter om geen onomkeerbare werkzaamheden uit te voeren was gericht aan het schoolbestuur. Voor de werkzaamheden is een vergunning afgegeven en de gedane werkzaamheden zijn in overeenstemming met deze vergunning. De gemeente heeft dan ook geen juridische grond om te handhaven. Kun je hier mee uit de voeten?"

Ik heb daar weer als volgt op gereageerd: "Het antwoord bevredigt me niet. De rechtszaak was door de bewoners aangespannen tegen de gemeente. Het advies van de rechters was dan ook niet vrijblijvend. Ze hadden alle partijen gehoord en hadden daardoor inzicht in het gehele project. Omdat de rechtszaak tegen de vergunning van de gemeente was gericht was het advies ook voor de gemeente bedoeld, die door niet te handhaven het risico loopt schadeclaims te krijgen, die dan met gemeenschapsgeld betaald moeten worden."

Bij het schrijven van deze column, had ik nog niet de beschikking over de antwoorden op de vragen van de raad.