Jongeren zijn vóór Duynparc blijkt uit enquête

15 october 2014
Castricum

Niet alleen jongeren zijn voor het park, de enquête maakt duidelijk dat sowieso een - weliswaar niet gigantisch grote - meerderheid (54%) voorstander is van een Landal-park op de Zanderij. 44% ziet dit 'Duynparc' juist niet zitten.

Deze mening is nauwelijks beïnvloed door de kernen die er niet bij betrokken zijn. Respondenten uit Limmen of Akersloot - en dat waren er relatief weinig - denken namelijk niet anders over het Duynparc dan die uit de kern Castricum, zo blijkt uit de cijfers.

Basishouding
Bij de meeste stellingen liggen de percentages redelijk in het verlengde van de basishouding ten opzichte van het park (voor of tegen). Een voorbeeld: 55% van alle respondenten - dit komt overeen met de kleine meerderheid die voor het park is - denkt dat het Duynparc een boost betekent voor plaatselijke ondernemers. Dit zijn dan voornamelijk de voorstanders (95% van hen is die mening toegedaan). Van de mensen die het Duynparc niet willen, gelooft slechts 6% in zo'n boost voor de lokale economie (en heeft 16% geen mening). Weinig verrassend dus. Dat geldt ook voor de stellingen over het zwembad en de werkgelegenheid. Van alle respondenten denkt de helft (49%) dat het Duynparc de mogelijkheid biedt een openbaar zwembad te behouden in Castricum, 39% is het hier niet mee eens en 13% weet het niet. Wat de extra werkgelegenheid betreft, ten slotte: 58% denkt dat het Duynparc daarvoor zorgt; 33% is het daar niet mee eens en 9% geeft geen mening. Ook hier dus weinig verrassingen.

Geen andere plek
Maar er zijn ook uitzonderingen; sommige stellingen leveren een afwijkend beeld op. Zo vindt slechts een kwart van alle respondenten dat het Landal-park op een andere plek in de gemeente mag komen. Relatief veel mensen (29 %) geven geen mening.
Vooral de voorstanders van het Duynparc hebben wat moeite met deze vraag: 36% geeft geen mening; 42% wil het park alleen op de Zanderij. De meeste tegenstanders (54%) zien een andere locatie ook niet zitten en 21% van de tegenstanders geeft geen mening.

Permanent bewonen
Over het risico op permanente bewoning van de vakantiehuisjes zijn de meningen evenwichtig verdeeld: 39% denkt dat dit op den duur niet te voorkomen is, 41% vindt dit onzin en 20% weet het niet. Ook een flink aantal voorstanders heeft hier twijfels over (23% geeft geen mening en 13% denkt dat het niet te voorkomen is). Maar dit weegt voor deze voorstanders kennelijk niet zo zwaar.

Verkeer
Ook als het gaat om de verkeersafwikkeling zijn er twijfels: 42% van alle respondenten denkt dat Castricum de extra auto's wel aankan, 41% denkt dat het wegennetwerk overbelast raakt en 18% weet het niet of heeft hier geen uitgesproken mening over.

Milieu
Het terugdringen van de soms milieuonvriendelijke monocultuur (vooral in de bollenteelt worden veel bestrijdingsmiddelen gebruikt) is voor veel voorstanders van het park niet echt een issue: 33% van hen spreekt zich hier niet over uit. Van alle respondenten meent slechts 32% dat het 'goed' is dat door het Duynparc de monocultuur wordt teruggedrongen.

Geen Zandvoort
Verreweg de meeste inwoners geloven niet dat Castricum door het Duynparc zal uitgroeien tot een tweede Zandvoort. Slechts een kwart van alle respondenten denkt dat dit wél gebeurt. Opvallend veel tegenstanders van het park spreken zich hier niet over uit (29% eens/noch oneens) of zijn hier in het geheel niet bang voor (28%).

Conclusie
Landal mag er van een meerderheid van de respondenten komen. Het nadeel van dit onderzoek naar de gewenstheid van Landal is natuurlijk dat er geen garantie is dat de deelnemers een doorsnee van de bevolking vormen. Bij een onderzoek probeer je de ondervraagden zo eerlijk mogelijk te verdelen. Zo voorkom je dat bijvoorbeeld alleen niet-drinkers een mening gaan geven over een nieuw soort alcoholische drank.
De respondenten lijken een redelijke doorsnee van de bevolking te vormen. Aan het onderzoek deden wel iets meer mannen dan vrouwen mee. Mogelijk leeft het onderwerp meer bij de mannelijke helft van de bevolking. Ook deden er relatief veel meer ouderen mee dan jongeren. Voor deze effecten is niet gecorrigeerd (lees: er is geen weging toegepast).
Punt blijft wel dat bij dit onderzoek de deelnemers als het ware zichzelf hebben uitgekozen om mee te doen. En hoewel uit de controle- en de bijvragen naar voren lijkt te komen dat de geënquêteerden een redelijke doorsnee van de bevolking vormen, en de uitslag dus waarschijnlijk weergeeft wat de Castricummers denken, is er natuurlijk maar één manier om zekerheid te krijgen. En dat is een onderzoek waarbij een extern bureau op basis van de gemeentelijke basisadministratie een representatief deel van de Castricumse inwoners ondervraagd. Maar als we alle peilingen en meningen tot nu toe meenemen, zal uit zo'n nieuw onderzoek waarschijnlijk geen dramatisch ander beeld naar voren komen. Een meerderheid van de inwoners ziet een Landal op de Zanderij wel zitten, maar het is geen overweldigende meerderheid.