Rel rond nevenfunctie burgemeester bij WNL

07 october 2014
Amstelveen

Onder aanvoering van oud-PvdA-wethouder Yeter Tan, ze was in de collegeperiode 2006-2010 twee jaar wethouder en stapte in 2008 onder grote druk op (update: volgens een nagekomen eigen verklaring van Tan had de politieke druk rond het jeugdbeleid destijds niets te maken met haar besluit te stoppen),  stellen de elf oud-raadsleden in een persbericht getiteld 'De burgemeester kiest' dat Van 't Veld zich neutraal dient op te stellen.

Naast Tan, die een lobby startte onder oud-bestuurders en -raadsleden om de nevenfunctie ter discussie te stellen (Hoeveel oud-bestuurders en -raadsleden zijn benaderd is vooralsnog onduidelijk) wordt de groep gevormd door nog vijf oud-gemeenteraadsleden van de PvdA (Fons Baggelaar, Hans Dorreboom, Wijnand Stoeckart, Nel Dennenbroek, Gerben Drost (fractievoorzitter); drie van D66 (Janet Parlevliet, Tonny van Meeteren en Anke Smit), een CDA'er (ex-fractievoorzitter Ton Johanisse, thans geen CDA-lid) - en het oud-GroenLinks-raadslid Co de Smalen.

Uit mailverkeer dat in het bezit is van Amstelveen Dichtbij is ook gebleken dat een flink aantal oud-raadsleden zich heeft gedistantieerd van de actie.

Jaren '80

De 'tegengroep' is in ieder geval van mening 'dat het het besluit van de burgemeester om zitting te nemen in de Raad van Toezicht van de omroep WNL (Wakker Nederland) een discussie heeft veroorzaakt waarbij de werkelijke hoofdzaak niet wordt genoemd.' De teneur van de meeste commentaren is volgens de oud-raadsleden het jaren tachtig credo 'dat moet kunnen'. 'Een credo waarbij verder nadenken niet wordt gevraagd; je doet maar wat, alles is goed. Maar de zaak ligt anders,' schrijft de club van elf:

Zijde

'WNL is op initiatief van Telegraafhoofdredacteur Sjuul Paradijs tot stand gekomen. WNL zet zich op hun eigen website neer als een rechtse journalistiek met een goed humeur voor hard werkend Nederland. WNL is vooral aan de linkerzijde van het politieke spectrum omstreden. Ter rechterzijde wordt meer sympathie voor WNL gevoeld. Maar in deze zaak doet het er helemaal niet toe wie het gelijk aan zijn zijde heeft.'

Beeld

'Het gaat hier over het beeld dat de burgemeester van zichzelf wil neerzetten en het beeld dat gebruikelijk is van een burgemeester. Zowel in de politiek als bij de inwoners van een gemeente leeft het beeld van een burgemeester die zich niet politiek profileert, de persoon waarmee alle partijen kunnen praten en waar alle politieke partijen mee kunnen samen werken,' aldus de oud-raadsleden.

Scherp

In het bericht schrijven de oud-raadsleden verder: 'Nu gaat de Amstelveense burgemeester zitting nemen in een politiek gekleurde organisatie. De burgemeester heeft zoals gebruikelijk deze stap voorgelegd aan het College maar bovendien ook de fractievoorzitters om advies gevraagd. De adviezen waren niet unaniem. In zo'n geval, als de belangen van de gemeente zelf niet om een besluit vragen, is het verstandig om dan niets te doen. Maar de burgemeester vindt dat ze wel een keuze kan maken. En daarmee wordt de zaak op scherp gezet,' aldus de club van elf.

Van Zanen

'Ook burgemeester Van Zanen had een extra functie, namelijk voorzitter van de VVD. Maar dat was hij al voordat hij burgemeester werd en bovendien is de VVD als organisatie volstrekt acceptabel voor het totale politieke bestel. De collectieve ervaring van de ondertekenaars van deze brief met burgemeesters en gemeenteraden van Amstelveen, gaat tot veertig jaar terug.'

Gedoe

'Geen van de voorgaande burgemeesters zou als burgemeester in functie zijnde, een dergelijke stap hebben genomen. Maar natuurlijk zijn de tijden veranderd zal door een aantal mensen gezegd worden en dit ouderwetse gedoe kan overboord gegooid worden. Dat is niet helemaal waar: een burgemeester is een vertrouwenspersoon, mede gebaseerd op de samenbindende opdracht van deze functie. De burgemeester dient zich neutraal op te stellen en voor alle inwoners van Amstelveen er te zijn. Er is een barst in het burgemeestersbeeld gekomen. Burgemeester denk nog eens na. En dat geldt ook voor de fractievoorzitters,'zo eindigt het persbericht.

Reactie fractievoorzitters

Zeven fractievoorzitters, met uitzondering van de CU en SP (de SP sprak zich eerder al uit tegen de nevenfunctie), hebben met verbazing en teleurstelling gereageerd op het bericht van de elf oud-raadsleden, zo laten zij desgevraagd weten.

Vrijheid van meningsuiting

'De ingezonden brief van een aantal oud-raadsleden heeft ons verbaasd. Ten eerste omdat deze oud-raadsleden geacht worden de regels te kennen en ten tweede omdat zij zich ook behoren af te vragen wat het effect is van een dergelijk ingezonden stuk. In beide gevallen zijn wij daarin teleurgesteld. Vrijheid van meningsuiting is echter een groot goed, dus het staat hen vrij een dergelijke brief op te stellen, wij zijn het er echter niet mee eens,' zo stellen Kees Noomen (VVD), Frank Berkhout (D66), Axel Boomgaars (GL), Linda Roos (BBA), Esther Veenboer (PvdA), Jan Willem Groot (CDA) en Cor van Spinhoven (OCA).

Zoals het hoort

Ze leggen uit: 'Het is een wettelijke verplichting dat alle nevenfuncties die een burgemeester ambieert aan de raad gemeld worden en het is in Amstelveen gebruik dat deze met de fractievoorzitters besproken worden. Nu wekken de oud-raadsleden de indruk, dat het hier om iets uitzonderlijks gaat. Dat is niet het geval. Deze functie is besproken met de fractievoorzitters en gemeld aan de Raad. Zoals het hoort.'

Toezicht

'Naar onze mening toetsen de fractievoorzitters of de nevenfunctie zich kan verenigen met het ambt van burgemeester van Amstelveen. Dreigt er een belangenconflict? Zijn er aanwijzingen dat hier integriteitsvraagstukken gaan spelen in de toekomst? Dat is niet het geval. Het gaat hier om een toezichtfunctie in de Raad van Toezicht van een publieke omroep. '

Mening

'De oud-raadsleden stellen daarnaast dat WNL een politiek controversiële organisatie is. Dat is een mening, geen feit. Feit is dat WNL onafhankelijk van de Telegraaf is en dat vele politici, ook ter linkerzijde, graag te gast zijn in WNL en dat de programma's goed bekeken worden. Maar ook al zou deze omroep een uitgesproken profiel hebben, dan leidt dat wat ons betreft niet tot bovengenoemde bezwaren. Daarbovenop mag een Raad van Toezicht blij zijn met een dergelijke professionele onafhankelijke toezichthouder. Daar schort het in Nederland nogal eens aan. '

Vertrouwen

'En als een nevenfunctie als deze niet zou mogen omdat de burgemeester dan niet meer als vertrouwenspersoon zou kunnen opereren dan zou het voor voormalig burgemeester Jan van Zanen, als landelijk partijvoorzitter van de VVD, toch geheel onmogelijk geweest moeten zijn om op te treden als vertrouwenspersoon. Hier was sprake van een uitgesproken profiel. Wij zijn van mening dat dit het vertrouwen in zijn ambt niet geschaad heeft. Wij zijn ervan overtuigd dat ook in dit geval de nevenfunctie en het vertrouwen in het ambt prima hand in hand kunnen gaan.'

Frame

'Het gaat de oud collega's blijkbaar vooral om hoe het eruit ziet. En dat frame wordt door hen verder uitgediept en daarmee wordt de schijn gewekt dat hierover niet is nagedacht. De suggestie wordt op zijn minst gewekt dat deze nevenfunctie ten koste zou gaan van de vertrouwensfunctie. Juist door dat zo te stellen ondermijnen de oud-collega's dit vertrouwen. Als geen ander zouden zij moeten weten dat een nieuwe burgemeester zijn of haar weg moet vinden in een nieuwe stad. Dat de mensen haar moeten kunnen leren kennen en dat dit tijd vergt. Daarmee is terughoudendheid, zeker van raadsleden en oud-raadsleden gepast.'

Reactie B&W

Het huidige college van B&W laat in een reactie op de oproep van oud-raadsleden weten 'het bericht ter kennisgeving te hebben aangenomen' en voegt toe: 'Het college schaart zich voor de volle honderd procent achter de burgemeester,' aldus een woordvoerder.