Nieuw college: 'Ruimte voor Amstelveen'

14 april 2014
Amstelveen

De politieke agenda is een programma op hoofdlijnen. De partijen willen geheel in de geest van de titel ruimte laten om de speerpunten gezamenlijk met inwoners, Amstelveense organisaties en de gemeenteraad verder in te vullen. Maatwerk naar Amstelveense maatstaf. Passend bij de Amstelveense identiteit die onder andere tot uidrukking komt in het hoge kwaliteitsniveau van de leefomgeving.

Minder regels

Knellende voorschriften en regels, die het Amstelveners maar ook het gemeentebestuur moeilijk maken om maatschappelijke doelen te bereiken, worden weggenomen. Er moeten minder nota's, verordeningen en vergunningen komen. Gekeken wordt naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

Verantwoordelijkheid

Inwoners en instellingen krijgen meer ruimte om eigen initiatieven te ontplooien en inbreng te hebben in gemeentelijke plannen. Bij het geven van meer ruimte hoort ook een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid. Om de zorg optimaal te organiseren wordt kritischer gekeken naar individuele omstandigheden en de vraag welke ondersteuning het meest effectief is. Professionals en cliënten krijgen hierbij een centrale rol om zo een juiste invulling aan wenselijke zorg voor iedereen die dat ook echt nodig heeft in Amstelveen te waarborgen.

Investeren en bezuinigen

De gemeente moet de komende periode zo'n € 3.500.000 bezuinigen. De komende herverdeling van het Gemeentefonds brengt dit bedrag waarschijnlijk aanzienlijk omlaag. Het college vindt het echter wenselijk om voor de komende periode een bedrag voor nieuw beleid (onderwijs, veiligheid, betere dienstverlening door gemeentelijk servicepunt in Stadshart, wensen gemeenteraad) te reserveren van € 2.000.000 structureel. Gevolg is dat er nog steeds een bezuiniging nodig is van zo'n € 3.000.000 à € 4.000.000. De precieze invulling hiervan wordt nog nader uitgewerkt. Uitgangspunt is dat lasten niet doorschuiven naar volgende generaties, er niet meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt, er kritisch gekeken wordt naar bestaande middelen en er geen verhoging van de OZB komt (anders dan indexering).

Concreet

Het politieke programma bevat een aantal concrete punten. Voorbeelden hiervan zijn:
- De gemeente wordt welstandsvrij behalve in gebieden die bescherming behoeven, zoals de Amsteloever;
- Er komt een proef voor gezamenlijke inkoop voor veiligheidsmaatregelen om inbraken te voorkomen; Er komen extra middelen voor onderwijs. Bijvoorbeeld voor onderwijsassistenten;
- Bij het raadhuis komt een blauwe-zone zodat bezoekers beter kunnen parkeren; Er wordt ingezet op extra uitstroom uit de bijstand (jaarlijkse afname van 2,5 procent);
- De Voedselbank krijgt de aankomende vier jaar een subsidie van € 15.000 euro per jaar;
- Bij organisaties waar de gemeente gaat inkopen moet ten minste 80 procent naar de uitvoering gaan;
- De gemeente gaat actief lobby voeren tegen de beperkende Haagse regelgeving door het Luchtvaart Indelings Besluit; Het onteigenen van woningen in het Stadshart is wat betreft het college niet aan de orde;
- Leden van het college en ambtenaren gaan alleen op buitenlandse missies als vooraf duidelijk is welke doelstellingen hiermee worden bereikt.;
- Een stadsstrand langs de noordelijke Poeloever wordt weer nadrukkelijk op de agenda gezet; In de vorm van een pilot komt er een publieksbalie in het Stadshart met ruime openingstijden.

Portefeuilleverdeling

De partijen zijn het in het onderhandelingsproces ook eens geworden over de portefeuilleverdeling. Herbert Raat (VVD) blijft verantwoordelijk voor financiën, handhaving en vergunning, personeelszaken en de A9. Daarnaast wordt zijn pakket uitgebreid met zorg en gezondheid, wonen en volkshuisvesting, vastgoed en Stadshart. Maaike Veeningen (D66) gaat zich toeleggen op onderwijs, EZ, deregulering, werk en inkomen, participatiewet, cultuur en recreatie, Schiphol en de Amstelveenlijn. Namens BBA beheert Peter Bot de portefeuille groen, duurzaamheid, milieu en energie, ruimtelijke ordening, Zorgvlied, sport, NME en afvalbeheer. Jeroen Brandes (PvdA) neemt de onderdelen jeugd, jeugdzorg, welzijn, verkeer en vervoer en parkeren voor zijn rekening.

Bekijk hier het programma 'Ruimte voor Amstelveen'. Onderstaand een 'wordcloud', een visualisatie van de tekst van het programma. De woorden 'gemeente' en 'Amstelveen' zijn weggelaten uit deze visualisatie. 

Wordle: Collegeprogramma Amstelveen