Bommen gevonden in de duinen

17 march 2014
Bloemendaal

Aanleiding voor de vondst was de geplande renovatie van het fietspad, in opdracht van PWN. Gebruikelijk is dat voor dergelijke werkzaamheden een opsporingsonderzoek wordt gedaan naar de aanwezigheid van explosieven uit WO II. Hieruit bleek dat naast het fietspad twee bommen liggen. In de duinen ligt ook een hoofdtransportleiding van de Gasunie.

Het gaat om explosieven die in de WOII gebruikt werden door Duitse bommenwerpers. Het duingebied werd gebruikt als afwerpgebied. De bommen werden vanaf lage hoogte gedropt met de bedoeling ze later op te halen. Daardoor liggen deze bommen relatief dicht onder de oppervlakte.

Onschadelijk maken
De bommen worden gecontroleerd geruimd door de Explosieven Opruimingsdienst, onderdeel van het Nederlandse leger (EOD). Door de slechte staat van de ontstekers van de bommen is het niet mogelijk ze te verplaatsen. Voor de EOD de bommen ruimt, worden er beschermende maatregelen getroffen die het effect op de omgeving zo laag mogelijk te maken. Gedacht wordt aan bronbemaling om het grondwaterpeil te laten zakken en het bedekken van de bommen met een grote hoeveelheid zand om het geluidseffect en het rondvliegen van scherven te beperken. Rekening wordt gehouden met de in de buurt aanwezige gasleiding. Daarnaast wordt rekening gehouden met broedende vogels.

Gevaar
Het ontploffingsgevaar is niet toegenomen door deze vondst. De vindplaats is afgedekt. Maatregelen worden nu genomen om gecontroleerd te kunnen ruimen. De gemeente Bloemendaal ziet voor zichzelf een rol vanuit openbare orde en veiligheid. Burgemeester Nederveen: "Ik ben wel geschrokken dat de bommen bijna 70 jaar lang zo dicht bij een fietspad lagen. Tegelijk weten we met elkaar dat het duingebied deel uitmaakte van de Atlantikwal en er hier in bezettingstijd veel oorlogshandelingen zijn geweest. We weten ook dat er nog meer bommen en granaten moeten liggen. Het is echter onhaalbaar om al deze munitie op te sporen en onklaar te maken. Dat geldt overigens niet alleen hier, maar ook in de rest van Nederland. Nu we meer weten gaan we er samen met de EOD en gebiedsbeheerder PWN voor zorgen dat ze veilig opgeruimd worden." Kijk voor meer informatie op www.bloemendaal.nl.