Anderhalf miljoen voor rijksmonumenten

29 november 2013
Rotterdam

De restauratie van woonhuizen valt buiten deze subsidieregeling, dus in Rotterdam gaat het onder andere om rijksmonumenten als de Laurenskerk en het beeld van Erasmus. 

Selectiecriteria
Eén van de selectiecriteria om voor subsidie in aanmerking te komen is onder andere dat het plan gereed moet zijn voor uitvoering. Hierbij moet de benodigde restauratie niet meer kosten dan twee miljoen euro. De helft van dat bedrag moet uit andere bronnen worden gefinancierd.
Als de subsidieaanvragen meer zijn dan het vastgestelde subsidieplafond van ruim anderhalf miljoen euro, maken Gedeputeerde Staten voor het bepalen van de volgorde van behandeling een afweging tussen de verschillende aanvragen. Dit gebeurt op basis van onder andere de bouwtechnische staat van het monument, de hoogte van de cofinanciering, herbestemming, bevordering van de werkgelegenheid en het creëren van leerling-werkplaatsen.

Aanvragen
Aanvragen voor subsidie kunnen tot en met 28 februari 2014 worden ingediend. Voor eigenaren van woonhuizen bestaat de mogelijkheid om tegen een lage rente een lening aan te vragen bij het Nationaal Restauratiefonds.
 
Van welk rijksmonument zou je zelf willen zien dat het gerestaureerd wordt?