De informatie op deze pagina wordt u aangeboden in samenwerking met

Moskee in strijd met bestemmingsplan

(Foto: van Raad naar Beter)
1 / 2
zoom out

ZOETERMEER - Op 16 februari 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een islamitisch cultureel centrum/moskee aan de Roggeakker te Zoetermeer, en het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.

Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. De Commissie Bezwaar- en Beroepschriften heeft de zaak behandeld op de openbare hoorzitting van 26 april 2012. De commissie adviseert het college het bestreden besluit te herroepen.

Over de bezwaren dat het bouwplan niet past in het bestemmingsplan overweegt de commissie als volgt.

De commissie volgt de redenering van het college niet.
Het voorziene bouwwerk betreft geen multifunctioneel gebouw als bedoeld in de planregels. Nog daargelaten de vraag of het islamitisch centrum kan worden aangemerkt als kleinschalige voorziening zoals blijkens de plantoelichting wordt beoogd binnen deze bestemming, is de commissie van mening dat er geen sprake is van een multifunctioneel gebouw. Er is immers geen sprake van een 'menging van functies'.

Het college kon dan ook geen omgevingsvergunning verlenen op basis van de planregels, nu het voorziene bouwwerk geen multifunctioneel gebouw betreft.
Dit betekent tevens dat het college ten onrechte de reguliere voorbereidingsprocedure uit de Wabo heeft gevolgd, aangezien de aangevraagde omgevingsvergunning had moeten worden aangemerkt als een verzoek om afwijking van het bestemmingsplan, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Over de gestelde parkeerproblemen overweegt de commissie als volgt.
De commissie is van oordeel dat de capaciteit van de moskee (het aantal gebedsplaatsen) bepalend is voor de parkeerbehoefte.
Voorts is in het onderzoek ten onrechte niet uitgegaan van de maximale planologische mogelijkheden in de omgeving, maar van de feitelijke situatie, waaronder een geringe parkeerbehoefte van de nabijgelegen dansschool. Gelet op het voorgaande is de commissie van oordeel dat niet inzichtelijk is hoeveel parkeerplaatsen moeten worden aangelegd en of is voorzien in voldoende parkeerplaatsen.

Voorts constateert de commissie dat het bouwplan niet voldoet aan de Bouwverordening. Uit de bij de omgevingsvergunning behorende tekening blijkt dat de grootte van de parkeervakken 2,40 x 4,00 meter is terwijl de Bouwverordening voorschrijft dat de parkeervakken minimaal 1,80 x 5,00 meter moeten zijn. De commissie constateert tevens dat de eis betreffende de realisatie van de parkeerplaatsen ten onrechte niet als voorwaarde in de omgevingsvergunning is opgenomen.

Vergoeding kosten
Nu de commissie heeft geconstateerd dat (een deel van) de bezwaren van reclamanten leiden tot het herroepen van het besluit, dienen de kosten van juridische bijstand op grond van artikel 7:15, lid 2 van de Awb vergoed te worden.

De commissie adviseert het college het bestreden besluit te herroepen.
Aldus uitgebracht te Zoetermeer door kamer III van de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften en door de voorzitter W.P. Hensema en de secretaris ondertekend d.d. 31 MEI 2012

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 08 juni 2012


Reageer via Facebook
Plaats een nieuwsbericht
Facebook
Heb je nog geen account? Registreer
Wachtwoord vergeten? Klik hier
Agenda

meer agenda »