De informatie op deze pagina wordt u aangeboden in samenwerking met

Gemeente Almere plant tegen wil bewoners containerpark in Tussen de Vaarten

ALMERE - Gemeente Almere heeft opnieuw in alle stilte een plan voorbereid waarbij zonder enig overleg met de buurtbewoners een containerpark is gepland.
Locatie is de wijk Tussen de Vaarten Midden naast de Therese Schwartzestraat en wij bewoners zijn het hier niet mee eens omdat we bang zijn voor overlast.
Wij hebben handtekeningen verzameld en willen die middels een petitie aanbieden aan de gemeenteraad.
Gemeente Almere heeft opnieuw in alle stilte een plan voorbereid waarbij zonder enig overleg met de buurtbewoners een containerpark is gepland. Het gaat om, zoals de gemeente het omschrijft, 48 tijdelijke betaalbare huurwoningen in de vorm van wooncontainers van 27m2 die per twee op elkaar gestapeld naast onze wijk zijn gepland. Gezien het aantal units verdubbeld het aantal inwoners van onze wijk hiermee.
Dit plan is onderdeel van de belofte van de gemeente Almere om honderden tijdelijke woningen voor Almeerse jongeren te bouwen voor een periode van 15 jaar.
Wij, huidige bewoners van de wijk, zijn het niet eens met deze oplossing en locatie, we zijn bang dat deze woningen hier veel overlast gaan geven.
De mensen die er zouden gaan wonen, moeten leven op een veel kleinere oppervlakte en zullen daarom eerder ramen open zetten en naar buiten gaan. En daarbij wekt de onduidelijkheid over de doelgroep niet bepaald vertrouwen. In de uitnodiging van de gemeente voor een informatieavond werd gesproken over dat het Leger des Heils een aantal woningen zou gaan verdelen. Het gaat in ieder geval om jongeren, terwijl in de wijk nu juist veel ouderen wonen omdat de master-bedroom van de bestaande woningen beneden is.
Wij vinden het ook onbegrijpelijk dat dit plan al helemaal rond is nog voor de bewoners zijn ingelicht. Je verwacht niet van een overheid dat ze in het geniep een plan voorbereiden en dat de bewoners pas worden ingelicht wanneer er een point of no return is bereikt, een overheid heeft een inlichtingsplicht aan de inwoners en dan niet pas wanneer het eigenlijk al te laat is.
Het gaat tenslotte om onze achtertuin, ons woongenot en onze investering omdat dit ook de huizenprijzen aantast.
Daarnaast gebruikt de gemeente een aantal valse voorwendselen, zoals duurzaamheid, wat ik verderop in het verhaal nader toelicht. Daarnaast heeft men in het verleden rekening gehouden met een aftakking van het spoor naar Amersfoort op deze locatie en we zijn bang dat deze reservering als reden wordt gebruikt voor tijdelijke bouw hier terwijl dit achterhaald lijkt.
Wij willen pleiten voor een andere locatie voor dit containerpark, danwel permanente bebouwing, dat tast het karakter van de wijk niet zo aan.
Wij zijn een petitie gestart en daaruit blijkt dat ruim 94% van de bewoners tegen dit plan is.

Spoor
De locatie van dit project ligt in de wijk Tussen de Vaarten Midden naast de Therese Schwartzestraat, waar tussen het spoor en deze straat een driehoek ligt met een uitgang aan de Jozef Israëlslaan waarop een bestemmingsplan met bouwbestemming ligt. 
Het stuk grond ligt op een locatie waarop volgens de gemeente in de toekomst nog aanspraak op wordt gemaakt omdat er voor de trein mogelijk nog een afslag naar Amersfoort zou komen (Stichtse Lijn). Wij hebben Prorail hierover benaderd maar zij weten van niets, volgens hen is de grond eigendom van de gemeente Almere en weten zij niets van plannen om een afslag van het spoor te maken.
We hebben vervolgens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hierover benaderd en zij geven aan dat er enkele jaren geleden verschillende alternatieven (trein en metro) zijn onderzocht voor dit tracé maar er uiteindelijk in samenwerking met de gemeente, provincie en het rijk is besloten om geen vervolg te geven aan deze studie. Er wordt aldus in het rijksbeleid op dit moment geen rekening gehouden met deze verbinding. Het lijkt erop dat er waarschijnlijk helemaal geen spoorverbinding gaat komen.
Toch kiest de gemeente Almere ervoor om onder de voorwendselen dat die spoorverbinding er ooit komt, “tijdelijke” woningen te plaatsen voor de komende 15 jaar maar de kans is groot dat deze woningen er uiteindelijk langer gaan staan. 
We vermoeden dat de gemeente bewust het tijdelijke karakter van dit plan in stand houdt omdat de gemeente in dat geval niet hoeft te voldoen aan het bouwbesluit nieuwbouw om snel een aantal woningen beschikbaar te hebben. 

Buurt
De keuze voor deze buurt is volgens ons helemaal niet logisch, er zijn hier helemaal namelijk geen voorzieningen. De dichtstbijzijnde bushalte en supermarkt zijn al een kwartier lopen en het buurthuis is nog verder en de afwezigheid van voorzieningen kan ook tot (extra) overlast leiden.
Het bestemmingsplan geeft aan dat het voor gemengde bebouwing geschikt is, wat betekend dat het voor woningbouw maar ook als bedrijfslocatie geschikt is en dit bestemmingsplan is 19 mei 2016 nog gewijzigd maar het is onduidelijk wat er is gewijzigd. Toen we bij de gemeente navraag gingen doen over dit project werd ons gezegd dat ze er zonder overleg een flatgebouw mogen plaatsen, iets wat ze in het verleden al vaker hebben gedaan.
In ieder geval zijn 48 woningen op een kleine locatie al een uitdaging, geschat is het terrein zo'n 4000m2 en daar gaat al ca 1000m2 voor de containers af. Op dat terrein moeten er naast de toegangsweg ook nog plaats worden gemaakt voor parkeervoorzieningen.
Wij huidige bewoners zijn ook bang dat dit niet voldoende is en we zijn bang dat mensen van het containerpark in onze straten gaan parkeren.
Naast deze bezwaren vinden we het project ook esthetisch niet in de buurt passen, als wij een dakkapel willen plaatsen, moet het door de schoonheidscommissie worden goedgekeurd en dit mag wel. Al zou het netjes worden opgeleverd, kan het na een tijdje een grote getto zijn geworden, zeker als het er uiteindelijk 15 jaar staat.
Daarnaast verdwijnt ook nog een deel van de al beperkte groenvoorziening in de buurt.
Ook het feit dat de wooncontainers tegen het spoor met de sinds kort geplaatste geluidsschermen is gepland, zou het geluid van de andere zijde kunnen weerkaatsen, de geluidsschermen houden weliswaar het treingeluid tegen maar zouden het geluid van de containerwoningen onze richting op kunnen kaatsen en ook de containerwoningen zelf hebben zouden daar in dat geval dan last van hebben.

Duurzaamheid
Omdat het tijdelijke bouw betreft, worden het tot woning ingerichte containers met beperkte aansluiting op de nutsvoorzieningen. De verwarming van de units zal namelijk op elektriciteit gaan, wat veel meer energie kost dan de standaard stadsverwarming die Almere stad kenmerkt. Om dit te maskeren, worden er op de containers zonnecellen aangebracht. Dit kan echter nauwelijks in de energiebehoefte voorzien omdat de units hoofdzakelijk verwarming nodig hebben op tijden dat de zon niet schijnt maar de gemeente legt dit uit als een duurzame voorziening. 
Ten opzichte van nieuwbouw hebben de tijdelijke woningen op basis van de isolatiewaarde (info van bouwer) al 30% meer energie nodig en dat betekend voor de bewoners dan een veel hogere energierekening dan een permanente woning. 
Het voordeel van de zonnecellen voor de bewoners wordt nog verder beperkt omdat al in 2020 de salderingsregeling wegvalt, waarmee de energie die overdag wordt verkregen en aan het elektriciteitsnet wordt terug geleverd, niet meer ten gelde kan worden gemaakt.
De containers worden geleverd door C3 Living en we hebben getracht hen om meer informatie te vragen maar zij reageren niet op mails en zijn verder onbereikbaar.

Doelgroep
Over de doelgroep is de gemeente al even vaag, er is een avond geweest met uitleg voor de buurt en in de uitnodiging voor deze avond werd aangegeven dat het Leger des Heils een groot aantal van deze woonunits gaat uitgeven. Op de avond zelf werd echter aangegeven dat de woningbouw de woningen zou gaan verdelen maar er werd aangegeven dat ze niet uitsluiten dat het Leger des Heils toch een aantal woningen zal gaan verhuren. In telefonisch contact met het Leger des Heils werd niet ontkend dat zij units gaan afnemen. Zij zouden ons hierover terugbellen maar dit is tot op heden nog niet gebeurd.
Er werd tijdens de informatieavond aangegeven dat het om een jongere doelgroep gaat en dat voor de doelgroep zelfs toezicht noodzakelijk wordt geacht. 
Wij hebben opgevangen dat op locaties in Almere waar al dit soort tijdelijke (container)woningen zijn geplaatst, dit tot veel overlast leidt.
En als er overlast ontstaat, kunnen de huidige bewoners er niet veel meer aan doen dan de politie bellen en die kan er maar beperkt tegen optreden. 
Veel van de huidige bewoners hebben gekozen voor deze woningen omdat het een rustige wijk is. 
Daarnaast is de wijk tot vorig jaar huur geweest en op het moment dat de verhuurder besloot deze woningen te verkopen, hebben een groot aantal bewoners deze woningen inderdaad gekocht. De kans is groot dat dit project tot waardevermindering van de woningen leidt. 
We hebben signalen opgevangen van mensen die plannen hadden om hun woning te kopen, dat ze hier onder deze omstandigheden vanaf zien. We hebben ook opgevangen dat er bewoners zijn die onder deze omstandigheden overwegen te verhuizen.

Petitie
Wij huidige bewoners zijn acties gestart om dit belachelijke plan van de gemeente tegen te houden.
We hebben een petitie gehouden en daaruit blijkt dat op een paar uitzonderingen na, iedereen tegen dit containerpark is. We zijn 70 woningen in deze wijk langs geweest en we troffen 55 mensen thuis die getekend hebben (van sommige huizen hebben meer mensen getekend maar we rekenen even per huishouden). Er hebben 4 mensen niet getekend omdat ze niet tegen het plan waren en er zijn huishoudens die we niet hebben kunnen bereiken en 1 bewoner was wel tegen maar wilde zijn handtekening liever niet zetten. Dit betekend dat ruim 94% van de bewoners die we gesproken hebben, tegen dit plan is.
We hoorden tijdens deze rondgang ook van een van de bewoners dat ze in januari 2016 een onderzoek heeft gedaan naar de woning omdat ze de woning wilde kopen. Ze heeft in dat kader ook de kadastrale kaart van deze omgeving ingezien bij de gemeente en daar stonden objecten in getekend die duidden op bebouwing. Dat zou impliceren dat de gemeente al veel langer met dit plan bezig is.

Betrouwbaarheid gemeente
Wij vinden het compleet onacceptabel dat de gemeente Almere niet communiceert met de bewoners totdat de plannen al een point of no return zijn gepasseerd. Dit impliceert dat het er voor de gemeente niet toe doet wat mensen ervan vinden en ook wat de gevolgen zijn voor de bewoners, het is een minachting van de mensen in de stad. Dat blijkt ook uit uitspraken van de programmamanager van de gemeente die letterlijk zei “we kunnen er ook een flatgebouw neerzetten”. Je verwacht dit ook niet van een overheid, die moeten ten aller tijden transparant en betrouwbaar zijn en moet er voor de mensen zijn. 
We moeten er ook vanuit kunnen gaan dat de gemeente zorgvuldig met zijn projecten omgaat en bekijkt of het project wel in de buurt past en niet tot problemen leidt.
Dit alles lijkt helemaal geen rol te spelen, ze gaan bij de gemeente voor een quick win, snel een aantal woningen zo goedkoop mogelijk neerzetten en daar uiteindelijk zelfs nog winst op maken.
Want wij vragen wij ons af of er met een huurprijs van rond de 500 euro per maand voor een wooncontainer met een oppervlakte van 27m2 voor 2 personen wel over een sociale woonvoorziening gesproken kan worden.
De gemeente Almere heeft in de afgelopen periode meerdere projecten erdoor gedrukt tegen de wil van de bewoners, zoals het flatgebouw voor de zonnewijk en er zijn meer voorbeelden.

Alternatieven
Wij als bewoners hebben er alle begrip voor dat dit soort doelgroepen gehuisvest moeten worden.
Er is ook een ernstig tekort aan betaalbare huurwoningen maar men kan dit tekort beter oplossen met een structurele oplossing in de vorm van het creëren permanente huisvesting.
Bovendien is permanente bebouwing ook qua milieu een veel meer verantwoorde keuze. 
Permanente bebouwing is in onze ogen ook een veel betere oplossing voor dit project en zal het karakter van de buurt niet zo aantasten, we willen graag met de gemeente om tafel om deze optie te bespreken.
Als de gemeente Almere toch kiest voor tijdelijke bebouwing, zijn veel meer locaties waar projecten als deze kunnen worden gerealiseerd, dit werd ook door de gemeente aangegeven. Ons is verteld dat er ook bedrijventerreinen voor dit soort projecten geschikt gemaakt kunnen worden en daarmee worden bestaande woonwijken ontlast.

Conclusie
We veronderstellen dat de uitdaging voor de gemeente was om locaties te vinden waar het tijdelijke karakter kan worden gerechtvaardigd en omdat in een ver verleden hier ooit rekening is gehouden met een treinafslag, heeft men dit als argument ge/misbruikt en heeft men deze locatie aangewezen.
Het karakter van de buurt heeft totaal niet meegewogen in de beslissing om hier deze units te plaatsen, er is ook niet gekeken naar of deze buurt wel geschikt is voor deze doelgroep.
Bovendien hebben wij ook onze vraagtekens bij het zogenaamde duurzame karakter van deze bebouwing.
En wat gebeurd er na de periode van 15 jaar, dan zal de behoefte niet zijn terug gelopen, schuift de gemeente de problematiek met deze oplossing niet vooruit?
Wij schrijven deze brief ook als aanklacht tegen deze werkwijze van overheden die in het geniep plannen voorbereiden en die een grote groep benadeelden kent, in dit geval de bewoners.

Bewoners Therese Schwartzestraat

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 27 februari 2017


Reageer via Facebook
Plaats een nieuwsbericht
Facebook
Heb je nog geen account? Registreer
Wachtwoord vergeten? Klik hier
Stelling
Speeltoestellen dragen bij aan levendig winkelcentrum
Er kan niet meer gestemd worden op deze stelling.
Bekijk de resultaten
Agenda

meer agenda »